Anbefaler å gå videre med Rådal og Unneland

Anbefaler å gå videre med Rådal og Unneland

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen: Jernbaneverket anbefaler Rådal og Unneland som aktuelle steder for ny godsterminal i Bergensregionen. Det er blant konklusjonene i en KVU, som har vurdert ulike alternativer for havn og godsterminal i Bergensregionen. Dokken i Bergen indre havn bør utvikles som planlagt. På lengre sikt kan havnen flyttes til Sletten ved Flesland.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Konseptvalgsutredning (KVU) er en statlig utredning i tidlig fase for store investeringsprosjekter. Innenfor KVUens analyseperiode frem mot 2050 vil det være behov for nye terminaler eller terminaltiltak både for jernbaneterminalen på Nygårdstangen, og havnen på Dokken. Jernbaneterminalen, selv med modernisering, vil med stor sannsynlighet nå sin kapasitetsgrense innen 10-20 år. Det anbefales derfor at de to alternativene sendes ut på høring parallelt med kvalitetssikringen (KS1) før endelig beslutning tas.

Mange alternativer vurdert

60 steder er vurdert for godshavn og terminal (se vedlagt kart). Arbeidet har pågått i nesten to år, forteller regional strategidirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket:

– Det har vært en grundig prosess der svært mange aktører har vært med og gitt sine innspill og der det tidligere er utredet flere alternativer. Det vi legger frem, er resultatet av et omfattende arbeid. De fleste stener er snudd, sier han.

Dagens terminaler

Det anbefales at godshavnen på Dokken videreutvikles i tråd med vedtatt arealplan for Dokken (0-alternativet) slik at kapasiteten kan økes frem mot 2045. Det er også mulig å videreutvikle Dokken slik at det oppnås kapasitet i hele analyseperioden i KVUen (2050). På lang sikt kan det være aktuelt å flytte havna ut av sentrum. Sletten ved Flesland peker seg ut som det beste alternativet for en slik fremtidig havn. Jernbaneterminalen må imidlertid opprustes for å møte den økte etterspørselen.

Delt konsept er best

Jernbaneverket anbefaler at delt konsept legges til grunn for videre planlegging.

– Delt konsept kommer bedre ut i analysene enn et samlet konsept, både i forhold til godsmengde og samfunnsøkonomi, sier Lars Christian Stendal.

Rådal og Unneland fremstår som de beste lokaliseringsalternativene for en slik utflytting. Disse to alternativene har ulike styrker og svakheter. Investeringskostnadene for jernbaneterminalene er beregnet til henholdsvis 7,2 og 5,6 milliarder kroner.

Ut på høring

 KVUen skal sendes ut på offentlig høring, og kvalitetssikres av eksterne konsulenter (KS1). Sammen med høringsuttalelsene og den eksterne kvalitetssikringen danner KVU-dokumentene grunnlag for regjeringens beslutning om videre planlegging.

– Fra en beslutning er tatt vil det ta lang tid før en ny terminal kan settes i drift, avslutter Stendal.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen