Avgiftssjokk i Oslopakke 3

Avgiftssjokk i Oslopakke 3

Fra 1.3.2017 øker prisen for lastebiler i Osloringen fra 96 kroner i dag til 160 kroner utenom rush og 190 kroner i rushtiden definert til mellom kl 0630-0900 og 1500-1700.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det er en prisøkning på i snitt 70 prosent når en ser ordinær prisøkning og rushtidssats i sammenheng.

NHO Logistikk og Transport har beregnet at transportnæringens kostnad i bomringen vil øke med 500 mill kroner pr år fra nåværende 900 millioner til 1,4 mrd kroner. Dette er 200 mill kroner mer enn alle landets lastebiler betaler i årlig CO2-avgift på kr 1,16 pr liter diesel. Den totale prisøkningen i Oslo-ringen tilsvarer halvparten av driftsresultatet for alle landets medlemsbedrifter i NHO Logistikk og Transport for 2014.

Skal man slippe denne formidable prisøkningen må en benytte Euro VI-biler. Avgiften for Euro VI vil ligge om lag på dagens nivå, dvs på 100 kroner, men det må betales 130 kroner i rushtiden.

På et senere tidspunkt kommer nye bompengeavsnitt fra syd og nord lignende med bomstasjonen i Bærum.

I Bergen er det nylig innført rushtidssats for tunge kjøretøy på kr 90,- I Trondheim er satsen varierende, men i snitt på kr 66,- Det finnes bomringer med forhøyede satser for tunge kjøretøy også i flere andre byer.

Det kreves inn 9 mrd kroner i bompenger i Norge i 2015. Det er det samme beløpet som staten selv bruker på rene riksveginvesteringer. Bompengeandelen er dermed 50 prosent.

NHO LT har gjort beregninger som tilsier at tunge kjøretøyer, dvs landets 78 000 lastebiler betaler 3 mrd kroner av dette beløpet. Det innebærer at tunge kjøretøyers innbetalinger tilsvarer hele driftsresultatet for alle bedrifter som driver godstransport på veg, i alt ca 25 000 bedrifter. Beløpet er over det dobbelte av hva staten innkrever i CO2-avgift av de samme kjøretøyene og 60 prosent av vegbruksavgiften for landets lastebiler.

Fram til 2036 skal det brukes nærmere 75 mrd kroner i Oslo og Akershus, mest til investering og drift av kollektivtrafikk, men også til vegutbygging.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen