Baltiske og polske biler fraktet 20 prosent av godset

Baltiske og polske biler fraktet 20 prosent av godset

Totalt transporterte lastebiler 13,8 millioner tonn gods over grensen i 2017. Biler fra baltiske land og Polen fraktet til sammen 19,4 prosent, nesten dobbelt så mye som i 2012.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Norskregistrerte lastebilers andel av godstransporten til og fra Norge er blitt gradvis redusert de siste årene, viser nye tall fra statistikken Godstransport med lastebil over grensen. I fjor fraktet norske biler 4,3 millioner tonn, en andel på 31,4 prosent.

Svenskregistrerte lastebiler er fortsatt nest størst på transporter til og fra Norge. I 2017 var andelen 27,3 prosent. De svenske bilenes markedsandel har endret seg lite de siste årene, og var 27,9 prosent i 2012.

 

Nedgang i markedsandeler både ved eksport og import

Den totale transportmengden ved import og eksport på bil økte med 3,9 prosent fra 2016 til 2017. De norskregistrerte lastebilene fraktet 50,9 prosent av godset ut av landet i 2017. Markedsandelen gikk ned med 1,1 prosentpoeng sammenliknet med 2016. Av importen hadde norske lastebiler en markedsandel på 19,4 prosent, sammenliknet mot 19,6 prosent i 2016.

Økning i 4. kvartal

I 4. kvartal 2017 transporterte lastebiler 3,5 millioner tonn gods over grensen. Det er 7,1 prosent mer enn i samme kvartal året før. Norskregistrerte biler fraktet 1,1 millioner tonn av dette, tilsvarende en andel på 32,5 prosent. Det er en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 4. kvartal 2016.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen