Bedre kvaliteten i lastebilnæringen

Bedre kvaliteten i lastebilnæringen

– Vi ser nå resultatene av de mange tiltakene vi har satt i gang overfor tunge kjøretøy på norske vinterveier. Et strengere regelverk og flere kontroller har sendt et klart signal til lastebilnæringen. Det er gledelig å konstatere at de har tatt poenget. Standarden på kjøretøyene går opp, og vi ser nå en klar nedgang i antall kjøretøy som får bruksforbud. Det viser at de tiltakene vi har satt i verk nytter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Antall kontroller av tunge kjøretøy er firedoblet etter regjeringsskiftet, og det innført en rekke nye krav overfor lastebilnæringen. I perioden 16. oktober til 31. desember 2015 ble 10 814 kjøretøy kontrollert for manglende vinterdekk og kjetting. Av disse fikk 110 bruksforbud, tilsvarende ca 1 prosent av de kontrollerte. Tilsvarende tall for to år siden var bruksforbud for 3,7 prosent av de kontrollerte.

[factbox id="1"]

– Når vi ser at antall og andel bruksforbud går ned samtidig som antall kontroller går opp, er det et veldig godt tegn. Det betyr at flere førere av tunge kjøretøy forholder seg til regelverket. Det igjen bidrar til tryggere vinterveier for oss alle, sier Solvik-Olsen.

En rekke tiltak er satt i verk for å trygge vinterveiene

– I løpet av de siste to årene har regjeringen satt i gang en rekke tiltak for økt sikkerhet og fremkommelighet på norske vinterveier, og for å skape bedre konkurransevilkår i lastebilnæringen. I tillegg til å firedoble antallet kontroller av tunge kjøretøy, er kravene til vinterdekk er skjerpet, slik at det nå kreves vinterdekk på alle aksler på tunge kjøretøy og deres tilhengere.

[img id="1"]

– Videre har vi innført krav om bombrikke på vogntog for å sikre at alle aktørene i transportmarkedet må betale bompengeregningene sine. Vi har styrket tilbakeholdsretten av kjøretøy som ikke tilfredsstiller norske krav, for å sikre at det betaler sine avgifter og bøter, og styrket retten til bruk av hjullås. Det er etablert et informasjonsopplegg overfor utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren, og gjennom kampanjen” trygg trailer” får transportbedriftene informasjon om krav til vinterutrustning slik at de selv kan foreta en enkel sjekk av "sine" lastebiler. Vogntog som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last.

– I tillegg har vi tatt initiativ overfor EU om felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører. Målet er å gjøre alle europeiske yrkessjåfører godt forberedt for å tilpasse kjøringen til vanskelige kjøreforhold på vinterføre, sier Solvik-Olsen.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen