Biodrivstoff blir billigere

Biodrivstoff blir billigere

NHO er glad for at regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti i forliket om revidert budsjett fjerner avgiften på biodiesel.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Dermed har de reversert den forrige regjeringens opphevelse av avgiftsfritaket for biodrivstoff fra 2009.

- Vi er avhengig av en storstilt omlegging til alternativt drivstoff  i transportsektoren for å oppnå norske klimamål, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO, som legger til at dette er noe næringslivet har kjempet for lenge.

- NHO håpet at også veibruksavgiften på naturgass skulle fjernes. Naturgass gir mindre CO2 utslipp, men løser helt lokale problemer med luftforurensing og er brobygger til økt bruk av biogass gjennom stabil forsyning og nødvendig infrastruktur.

ENØK

- Vi er fornøyd med at Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2016 legge frem en plan for å gjennomføre skattefradrag for ENØK i husholdningene. Energieffektivisering er den rimeligste måten å frigjøre fornybar energi på og skattefradrag er et effektivt virkemiddel. Smartere energibruk er nødvendig for å oppnå andre delmål som økt elektrifisering av transportarbeidet, utfasing av oljekjeler, satsing på prosessindustri med biobaserte råvarer og økt kraftutveksling med utlandet.

- Det er bra at miljøteknologiordningen blir ytterligere styrket, sier Langeland.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen