Biodrivstoff er ikke nøkkelen til utslippskutt

Biodrivstoff er ikke nøkkelen til utslippskutt

De eldste bilene må bort og flere må velge nullutslipp. NAF mener økt bruk av biodrivstoff er et blindspor for å kutte utslipp fra personbilene. – Økt bruk av biodrivstoff har en rekke usikkerheter knyttet til seg, sier Inger Elisabeth Sagedal.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Det kan bli dyrt, bety tekniske problemer for de eldre bilene, og det er usikkert om det egentlig gir klimakutt, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Tvil om biodrivstoffet gir klimaeffekt

NAF mener at biodrivstoff er en mellomløsning for tungtransport, skip og fly inntil disse også kan elektrifiseres. Dagens innblanding av bio i bensinen kan ikke økes uten å skade de eldste bilene, og det hersker usikkerhet om biodrivstoffet som blandes i dieselen er bærekraftig.

- Selv med økt innblanding av biodrivstoff vil bilene fortsatt forbruke en stor andel fossilt brensel. Når det i tillegg er tvil om biodrivstoffet gir klimaeffekt, skaper det stor usikkerhet. Det mest treffsikre er å iverksette tiltak som gjør at folk kan skifte ut de eldste bilene som slipper ut mest, sier Sagedal.

Tre viktige tiltak

Tre tiltak er spesielt viktige for få en raskere utskiftning av de eldste bilene. Engangsavgiften må innrettes slik at folk velger bilene som slipper ut minst, og det må gi fordeler å velge nullutslipp. Omregistreringsavgiften må ned for å gjøre det billigere å bytte ut en bruktbil med en med lavere utslipp. Ikke minst må vrakpanten økes kraftig.

- Bilprodusentene kappes nå om å få de beste elbilene på veien. Teknologien er med oss og myndighetene må gjøre det enkelt og attraktivt å velge miljøvennlig, sier Sagedal.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen