Bylogistikk må bli en viktig del av NTP

Bylogistikk må bli en viktig del av NTP

Bylogistikk er underkommunisert i Nasjonal Transportplan og fortjener en større plass som følge av den sterke byveksten.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Bedre forhold for varelevering, lastestopp og distribusjon av varer er nødvendig for at byene skal bli de møteplassene samfunnet ønsker.

Tungbilfelt må etableres inn mot viktige vareleveringsplasser, slik at godsbilene raskt kan levere og returnere til sine lagre og terminaler. Byarealer må frigjøres til varestopp på en helt annen måte enn i dag.

Det må i den forbindelse innføres en tydeligere skilting og markering av slike lasteplasser samt sikres en god overvåking for å hindre at de blir brukt til personbilparkering.

Hittil har planarbeid sviktet godstransporten til fordel for elbiler. Dersom vi skal få ned utslippene fra godstransporten må fremføringen skje uhindret. I tillegg må selvfølgelig bransjen bidra med de mest miljøvennlige kjøretøyer.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen