Utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet ble i dag overrakt statssekretærene Anders Werp og Lars Jacob Hiim. Avtaleutkastet er fremforhandlet av staten og Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus.
Utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet ble i dag overrakt statssekretærene Anders Werp og Lars Jacob Hiim. Avtaleutkastet er fremforhandlet av staten og Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus. (Foto: Jernbanedirektoratet )

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

For jernbanens del omfatter avtalen en forpliktelse om å jobbe med tiltak for økt kapasitet og frekvens på Trønderbanen, samt utvikling av stasjoner og knutepunkter, forteller Skolmli. I løpet av 2021 skal det settes inn nye og større tog på Trønderbanen, det vil si strekningen Melhus – Steinkjer. 14 nye bimodale tog av flirt-typen er bestilt, noe som betyr en betydelig økt kapasitet. Neste skritt blir å bygge ut stasjoner og kryssingsspor slik at det blir mulig å kjøre to tog i timen på strekningen. Direktoratet har forpliktet seg til en fremdrift i planleggingen av disse tiltakene, i tråd med handlingsprogrammet for jernbanesektoren, der dette skal være på plass innen 2024. Avtalen innebærer også utvikling av knutepunktene og planlegging av jernbanetiltak på Trønderbanen. 

Også arealbruk

– Byvekstavtalen for Trondheimsområdet omfatter de fire kommunene Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal og det er i avtalen derfor lagt særlig vekt på utvikling hovedknutepunktene i hver av kommunene, sier Anne Skolmli. I 2016 ble det inngått en bymiljøavtale for Trondheimsområdet, og byvekstavtalen er en videreføring av denne. Med byvekstavtalen er også arealbruken i kommunene og langs kollektivtrafikk-aksene lagt stor vekt på for å bidra til å nå klima-målsettingene, sier Skolmli.

God enighet

Direktør for marked og samfunn i Jernbanedirektoratet, Hanne Norli, sier forhandlingene har vært tidkrevende og reelt sett krevende, men med svært god stemning hele veien og med konstruktive innspill fra alle parter. -Jernbanen spiller en stor rolle i Trøndelag, og selv om det ikke er forhandlet direkte om finansiering av jernbanen, utover midler til utvalgte knutepunktstiltak, så har det vært viktig for de lokale partene å understreke ønsket om utvikling av Trønderbanen med økt frekvens og kapasitet. - Vi tror vi med dette har landet på en god enighet om ambisjoner for videre planlegging av togtilbudet, der dette ses i sammenheng med det øvrige kollektivtilbudet i regionen, sier Hanne Norli.

Til toppen