Eksportkreditt Norge: resultat 3. kvartal 2015

Eksportkreditt Norge: resultat 3. kvartal 2015

Eksportkreditt Norge betalte ut lån for 3,3 milliarder kroner i tredje kvartal. Mens søknadsvolumet fra offshorenæringene som forventet faller, er det en sterk økning i lånesøknader innen miljøteknologi og fastlandsindustri.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I tredje kvartal mottok Eksportkreditt Norge 32 lånesøknader (3. kvartal 2014: 25) fra selskaper som opererer innen miljøteknologi og fastlandsindustri. Samlet søknadsvolum var på 8,5 milliarder kroner, mer enn en dobling fra samme periode i fjor (3,7 mrd).

[factbox id="1"]

Administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, Jarle Roth, påpeker derimot at man ikke kan sette økningen i søknader og søknadsvolum på konto for det «grønne skiftet».

- De to siste kvartalene har det vært en gledelig og markant oppsving i antall søknader innen fastlandsindustri og miljøteknologi. Økningen skyldes en kombinasjon av lavere kronekurs og at vi har økt markedsarbeidet og forenklet søknadsprosessen for disse sektorene. Men det aller viktigste gjenstår: at søkerne vinner kontraktene de kjemper om, sier Roth.

I tredje kvartal mottok Eksportkreditt Norge 62 søknader (68) om finansiering, til et samlet søknadsvolum på 19,6 milliarder kroner (31,2 mrd).

Finansiering av utstyr til olje- og gass-segmentet har tradisjonelt vært tilknyttet borerigger og –skip. I tredje kvartal har Eksportkreditt Norge derimot sett en dreining i søknadsmassen mot subseautstyr og annen teknologi knyttet til nye feltutbygginger. Som resultat er antall søknader på samme nivå som tredje kvartal fjor, men søknadsvolumet er redusert med 34 prosent.

Innen maritim sektor, finansiering av skip og skipsutstyr er antall søknader og søknadsvolum redusert med henholdsvis 34 og 74 prosent sammenliknet med tredje kvartal i fjor.

Verft, offshorerederier og utstyrsleverandører opplever krevende markeder

- Vi forventer et fortsatt svakt offshoremarked for resten av 2015, 2016 og inn i 2017. Verft, offshorerederier og utstyrsleverandører opplever krevende markeder. Vi har stor forståelse for alvoret i situasjonen. Som selskap vil vi bidra ved å være en konstruktiv partner i dialogen med våre kunder for å finne gode individuelle løsninger i tiden som kommer, sier Jarle Roth.

Ved utgangen av kvartalet hadde Eksportkreditt Norge en total utlånssaldo på 74,6 milliarder kroner (54,5), som er en økning på 37 prosent fra samme tidspunkt i fjor. Valutakursendringer i løpet av kvartalet, særlig mot amerikansk dollar, har medført en økning i utlånssaldoen på 3,8 milliarder kroner.

74 prosent av selskapets utlånsportefølje var per 30. september garantert av GIEK, mens resterende var garantert av norske banker (13,1 prosent) og utenlandske banker (12,9 prosent).

Avdrag i tredje kvartal utgjorde 2,2 milliarder kroner, hvorav 558 millioner kroner var førtidsinnfrielser av lån.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen