En helelektrisk transportsektor innen 2030

En helelektrisk transportsektor innen 2030

Norge har alle forutsetninger for å bli verdens første helelektriske samfunn. Elektroforeningen håper den nye regjeringserklæringen fastsetter et mål om en helelektrisk transportsektor innen 2030.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Kronikk av Næringspolitisk redaktør i EFO, Per Øyvind Voie.

Alle vet at Norge er fremst i verden på salg av elbiler. Stortingets vedtatte mål om at kun nullutslippsbiler skal kunne selges i Norge etter 2025 er også et tydelig signal om at Norge faktisk kan få verdens første helelektrifiserte privatbilpark.

Les mer – NVE: Kapasitet til 1,5 millioner elbiler i 2030

Men transportsektoren favner så mye mer. I Oslo foretas over halvparten av alle personreiser med kollektivtransport. Busser, tog og ferger finnes allerede i elektriske utgaver. Teknologien er her. Den virker. Men skal vi nå målet om en helelektrisk transportsektor innen 2030 må den tas i bruk. Overalt. Vi mener derfor staten bør stille krav om nullutslippsløsninger i alle kollektivtrafikkprosjekter hvor de bidrar med finansiering.

Varetransport på land er et annet viktig område. Mens en lenge har snakket om å flytte gods fra vei til sjø eller bane har lite skjedd. I vårt langstrakte lad fullt av kriker og kroker har det vist seg vanskelig å erstatte veitransporten. Elektrifisering også av denne delen av transportsektoren er løsningen som fjerner utslippene helt. Her kan det offentlige bruke sin innkjøpsmakt. Kommuner, fylkeskommuner og statlige institusjoner bør stille krav om at alle vareleveringer skjer ved bruk av nullutslippsløsninger.

I vårt langstrakte lad fullt av kriker og kroker har det vist seg vanskelig å erstatte veitransporten

Elektrifisering av sjøtransport er kanskje det området hvor potensialet for utvikling av norsk teknologi, arbeidsplasser og verdiskapning er aller størst. Fiskebåter, hurtigbåter, ferger og godsskip. Alle egner de seg godt for elektrifisering. Med vår stolte historie innen skipsfart ligger alt til rette for et nytt norsk industrieventyr. Elektrifisering av skipsfarten kan bety slutten på stengte verft langs norskekysten. Kanskje får vi i stedet flere nye?

Les mer – EFO, Bellona m.fl: 3000 fiskebåter kan elektrifiseres

Lufttransport er nok den delen av transportsektoren som er lengst unna helelektrifisering. Men det første elektriske flyet har allerede fløyet jorda rundt. Kommersielle passasjerfly til kortdistanse er ikke langt unna, og Avinor følger utviklingen tett. Kanskje er det ikke så urealistisk at all innenlands flytransport kan elektrifiseres?

Les mer – Avinor: Første el-fly i norsk rutetrafikk innen 10 år

En forutsetning for en helelektrisk transportsektor er en godt utbygd elektrisk infrastruktur. Vi trenger langt flere elbilladere, både der hvor folk bor og jobber og langs de store ferdselsårene. Knutepunkt må utbygges særskilt, for å ta høyde for kollektiv- og varetransport. Skal skipstrafikken elektrifiseres må det bygges ut landstrøm i alle norske havner. Mange av havnene er allerede knutepunkt for kollektiv- og varetransport, og disse bør være naturlige huber for elektrisk infrastruktur.

Les mer – EFO, Bellona m.fl: Landstrøm og havna som hub

En helelektrisk transportsektor innen 2030 er mulig. Vi håper regjeringen stadfester målet i sin nye regjeringserklæring.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen