Energi- og klimatiltak i landtransport
(Foto: ASKO)

Energi- og klimatiltak i landtransport

Enova kan gi deg økonomisk støtte for å investere i energi- og klimatiltak som styrker din fremtidige konkurransekraft. Enova tilbyr støtte ved innkjøp av nullutslippskjøretøy. Nå kan de også tilby støtte til de som skal kjøpe inn tyngre biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Støtteprogrammet er rettet mot aktører som ønsker å redusere klimagassutslipp fra transport. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova kan gi støtte til innkjøp av for eksempel elektriske varebiler, lastebiler og anleggsmaskiner, samt alle typer hydrogenkjøretøy brukt i nyttetransport. De gir også støtte til innkjøp av biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner.

I tillegg kan de støtte energieffektivisering av eksisterende transportmidler og logistikksystemer.

Prosjektet må benytte den kommersielt beste tilgjengelige teknologien. 

Investeringen skal gi redusert eller konvertert energibruk på minimum 10 prosent av energibruken og minimum 100 000 kWh/år (tilsvarer ca. 10 000 liter diesel) sammenlignet med alternativ løsning.

Hvem kan få støtte?

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister kan søke om støtte. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt i hvert prosjekt. Man søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. 

Enova kan maksimalt dekke en viss prosentandel av merkostnadene i prosjektet, avhengig av størrelsen på virksomheten.

For støtte til nullutslippskjøretøy: Store virksomheter kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene. For små og mellomstore bedrifter er tilsvarende øvre grense 50 prosent. 

For støtte til øvrige prosjekter innenfor støtteprogrammet: Store virksomheter kan få dekket inntil 30 prosent av merkostnadene, mens tilsvarende øvre grense er 40 prosent for mellomstore og 50 prosent for små virksomheter.  

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen