Energiforbruket i veitransport har økt mest

Energiforbruket i veitransport har økt mest

Siden 1990 har netto innenlands energiforbruk økt med 16 prosent og var på 213 TWh i 2017. Forbruk i veitransport stod for det meste av økningen med en vekst på 40 prosent.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Netto innenlands forbruk omfatter alt innenlands energiforbruk utenom forbruk i energiproduserende sektor.

Toppåret for energiforbruk var i 2010, viser statistikken energibalanse. Siden den gang har det vært en utflating i forbruket. Offentlig og privat tjenesteyting er forbruksgruppen med størst økning. Forbruket har økt med 50 prosent siden 1990. I husholdningene økte forbruket med 18 prosent i samme periode.

 

Ulik utvikling i industrien

Totalt sett har forbruket i industriproduksjon, utenom råstoff, vært omtrent uendret siden 1990. Det er imidlertid store forskjeller innad i industrien. Forbruket i produksjon av kjemiske og farmasøytiske produkter har økt med 38 prosent, og forbruket i produksjon av ikke-jernholdige metaller, slik som aluminium, økte med 17 prosent.

Den største nedgangen finner vi i produksjonen av papir, papirvarer og trykking. Her var nedgangen på 51 prosent fra 1990 til 2017. Forbruket i produksjon av jern, stål og ferrolegeringer er redusert med 34 prosent i samme periode.

Nedleggelser bidrar til å redusere forbruket i industrien, mens økt produksjonsaktivitet trekker i motsatt retning. Energieffektiviserende tiltak i industrien gjør allikevel at energibruken er lavere enn det den kunne vært.

Hver av oss bruker mindre energi hjemme

Selv om husholdningenes stasjonære energibruk økte med 18 prosent i perioden 1990-2017, har energibruk per person hatt en nedgang på 7 prosent. Nedgangen kan sees i sammenheng med at folkemengden har økt mer enn energibruken i perioden.

Husholdningene bruker over 30 prosent mer strøm i dag enn i 1990. Elektrisitetsforbruket per person ligget rundt 7000-8000 kWh og har hatt en moderat økning på 5 prosenti perioden. Større endringer ser vi i bruken av fyringsparafin og lett fyringsolje. Forbruket av slike former for brensel i husholdningene er redusert med henholdsvis 94 og 73 prosentpå 27 år.

 

Energiforbruket i husholdningene påvirkes i stor grad av værforholdene. Et varmere klima gir mindre behov for oppvarming. Strengere krav til isolasjon i nye boliger og overgang til mer energieffektive lys- og oppvarmingsløsninger kan også ha bidratt til redusert energibruk per innbygger. Av vi ønsker mer komfortable boliger og får mer hjemmeelektronikk, kan på den annen side bidra til å holde forbruket oppe.

Stor økning i produksjon av naturgass

Produksjon av primære energiprodukter var 2486 TWh i 2017, som innebærer en oppgang på hele 81 prosent siden 1990. Det er økningen i produksjonen av naturgass på hele 990 TWh som forklarer endringen. Produksjon av naturgass har økt jevnt siden 1990, og den var mer enn 4,5 ganger så stor i 2017 som i starten av perioden. Produksjonen av råolje var størst i 2000, og har siden den gang hatt en nedgang, slik at produksjonen i 2017 var på samme nivå som i 1990.

Økningen i naturgass gjenspeiles i olje- og gassutvinningens eget forbruk. Forbruket på 65 TWh i 2017 var nærmere 2,5 ganger så stor som i 1990.

 

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen