- Et nytt angrep på transportarbeiderne fra EU-kommisjonen

- Et nytt angrep på transportarbeiderne fra EU-kommisjonen

EU-kommisjonen har 31. mai 2017 lansert den nye "vegpakken" som bl.a. inneholder nye og endrede bestemmelser om kjøre- og hviletid, utstasjonering av arbeidstakere, digitale fartsskrivere, kabotasje og den generelle adgang til yrket. - Nok et angrep på transportarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår fra EU-kommisjonen, sier Lars M. Johnsen, leder av Norsk Transportarbeiderforbund.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Forslaget er en ytterligere liberalisering av det europeiske transportmarkedet. I tillegg vil det sette andre veifarendes liv i fare, sier Lars M. Johnsen, leder av Norsk Transportarbeiderforbund.

European Transport Workers` Federation (ETF) og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) mener at vegpakken inneholder blanding av forslag som kun er ment som "kosmetiske endringer" og forslag som realiteten representerer en forverring av sjåførens lønns- og arbeidsvilkår. Vegpakken vil heller ikke representere noen forbedring i forhold til de utfordringer bransjen har og de vil heller ikke medvirke til å bedre trafikksikkerheten.

Noen hovedpunkter i det nye forslaget:

Gjennomsnittsberegning av kjøretiden

Perioden for gjennomsnittsberegning av kjøretiden er i dag to uker i.h.h.t. forordningen. I det nye forslaget foreslås det at perioden utvides til fire uker. Samtidig slås det fast at en normal ukehvil ikke kan tas i kjøretøyet og at arbeidsgiver må stille tilfredsstillende overnattings- og oppholdsmuligheter til disposisjon dersom en normal ukehvil ikke kan tas på hjemstedet. Dette vil sannsynligvis bety tre ukers sammenhengende arbeid kun avbrutt av to "reduserte ukehviler" (24 timer) og så en lengre friperiode i løpet av den fjerde uka. Dersom EU kommisjonens forslag blir vedtatt vil dette kunne føre til en ytterligere forverring av sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår, samt at arbeidsgiverne i enda større grad kan importere billig arbeidskraft fra lavkostland.

Endringer av bestemmelsene om Digital fartsskriver

Det er vedtatt en overgangsordning for innføring av digitale fartsskrivere i alle kjøretøy som er underlagt bestemmelser om kjøre- og hviletid. De nye skriverne registrerer bl.a. automatisk posisjon for kjøretøyet. Istedenfor å innskjerpe bestemmelsene om når disse skriverne skal være innført i alle kjøretøy slik ETF og NTF har tatt til orde for, foreslår EU at man pålegger sjåføren ansvar for selv å legge inn korrekt posisjon ved begynnelse og avslutning av den daglige kjøreperioden, noe som vil legge ytterligere press på sjåførene.

Endringer i utstasjoneringsdirektivet

EU kommisjonen foreslår at sjåfører som kjører kabotasje fortsatt skal være omfattet av Utstasjoneringsdirektivet. For andre transportoppdrag må sjåføren oppholde seg minimum tre dager i et annet land før han/hun blir omfattet av bestemmelsene. Foreløpig har vi ikke funnet ut om dette også omfatter kombinerte transporter (Direktiv 92/106). ETF og NTF mener at de foreslåtte endringene fører til en ytterligere liberalisering av transportmarkedet og en ytterligere forverring av sjåførenes vilkår

Utstasjoneringsdirektivet pålegger vertsstaten ansvar. I Norge vil f.eks. bestemmelsene om allmenngjort lønn for kombinerte transporter kunne bortfalle da dette er en bestemmelse i direkte tilknytning til utstasjoneringsdirektivet.

Kabotasje

EU kommisjonen foreslår endringer i forordning 1072/2009 om kabotasje. Slik det ser ut nå vil dette bety at man kan utføre et ubegrenset antall kabotasjeoppdrag, men innenfor et tidsrom på fem dager. Dagens bestemmelser er inntil tre oppdrag i et tidsrom av syv dager, men her må det tilføyes at EU kommisjonen ikke har vært villig til å definere "turbegrepet" slik at et oppdrag kan inneholde flere lossinger og lastinger. Vi mener likevel at det nye forslaget i realiteten kan føre til en forverring både for sjåførene og av den generelle konkurransesituasjonen i Norge.

Adgang til yrket

ETF og NTF vil arbeide for at også kjøretøyer med tillatt totalvekt under 3,5 tonn blir underlagt alle bestemmelser i vegpakken. Vi ser en stadig økning av transport over lange avstander med varebil. Disse transportene utgjør i økende grad en fare for trafikksikkerheten og sjåførene har et enda dårligere vern enn de som kjører tyngre kjøretøy.

President i Europakommisjonen Jean- Claude Juncker sa i sin tiltredelsestale i EU parlamentet i 2014:

- Vi må bekjempe sosial dumping - og vi skal klare det.

Så langt er det ikke mye som tyder på at hans ord vil gå i oppfyllelse hva transportsektoren angår.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen