EU-regler byr på utfordringer når norske transportselskapers skal ta opp konkurransen med utenlandske firmaer.
EU-regler byr på utfordringer når norske transportselskapers skal ta opp konkurransen med utenlandske firmaer. (Foto: NLF)

Etterlyser bevisste forbrukere i transportbransjen: - Alt for mange ser kun på pris

- I dag er bevisstheten rundt kjøp av transporttjenester svært lav. Alt for mange har et ensidig fokus på pris, sier Knut Gravråk, rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

  • Transport
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- På stadig flere områder ser vi at forbrukerne presser fram endring. På samme måte som de store kleskjedene ansvarliggjøres dersom barnearbeid blir utført på oppdrag fra dem, mener vi de må ansvarliggjøres når de ikke tar tilstrekkelig ansvar for trafikksikkerhet og de sosiale forholdene for de som kjører varene deres, fortsetter Gravåk.

Bransjen Gravråk og NLF representerer har vært under press fra utenlandske konkurrenter i lang tid. EU-regler byr på utfordringer når norske transportselskapers skal ta opp konkurransen med utenlandske firmaer.

Kabotasje er et problem

Kabotasje er et begrep som går igjen i bransjen, og betyr transport mellom steder i en annen stat enn det transportøren hører hjemme. Det er i utgangspunktet ulovlig, men EU-reglene gjør at det likevel kan gjennomføres – dog med visse begrensninger. Selskapene kan utføre inntil tre innenlandske transportoppdrag etter at de har kjørt gods eller busspassasjerer fra utlandet til Norge. Det betyr råtøffe konkurransevilkår for transportselskaper med base i Norge.

Vi kan få politikerne til å lage velmente reguleringer av vår næring til vi blir blå i ansiktet, men hvis ikke kundene våre etterspør trygg transport fra ansvarlige transportører, er vi like langt.

- Knut Gravråk

- En årlig undersøkelse blant våre medlemmer viser at en stadig økende andel mener de mister oppdrag som følge av kabotasje. Men vi ser også tydelige tegn til bedring, blant annet i kontrollinnsatsen, sier Gravåk.

Fair Transport

- Alt for mange har et ensidig fokus på pris, sier Knut Gravråk, rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Foto: NLF

NLF har som næringsorganisasjon lansert en egen merkeordning, Fair Transport, for å få mer oppmerksomhet rundt vilkårene medlemmene må drive under. NLFs medlemsbedrifter kan slutte seg til ordningen ved å dokumentere at de arbeider aktivt for økt trafikksikkerhet, utslippsvennlig kjøring og trygge og gode arbeidsforhold for de ansatte. Merkeordningen skal få brukere av transporttjenester til å bli mer oppmerksomme på de tjenestene de kjøper.

- Vi kan få politikerne til å lage velmente reguleringer av vår næring til vi blir blå i ansiktet, men hvis ikke kundene våre etterspør trygg transport fra ansvarlige transportører, er vi like langt. Gjennom profesjonalisering av vår egen næring og synliggjøring av transportkjøpernes ansvar skal vi sørge for at det er de seriøse transportbedriftene som nyter godt av framtidas økte godsmengder.

Jobber mot liberaliseringen

Gravåk og NLF ser at det er gode fremtidsutsikter for den norske transportnæringen så lenge det blir laget rammebetingelser som fungerer.

- Politisk blir den viktigste saken fremover å få stanset forslaget om å liberalisere kabotasjemarkedet ytterligere. Forslaget er en del av EUs mobilitetspakke, som i disse dager blir behandlet i Europaparlamentet. Her jobber vi både opp mot norske myndigheter, og direkte mot det politiske miljøet i Brussel. I Norge opplever vi bred politisk oppslutning om vårt syn, og både regjering og opposisjon sier de vil jobbe aktivt mot liberaliseringen, avslutter han.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen