Færre holder i mobilen mens de kjører

Færre holder i mobilen mens de kjører

Bilføreres bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring har gått betydelig ned siden 2011, mens bruk av håndfri mobiltelefon har økt.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det viser en ny rapport om befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger til trafikksikkerhet i Norge.

Rapporten er den nyeste i en serie av slike tilstandsundersøkelser utført for Statens vegvesen. Tilsvarende undersøkelser har blitt gjennomført i 2011, 2008, 2004, 2002, 2000 og 1998. 2331 respondenter er intervjuet om kunnskap, holdninger og atferd i trafikken. Hensikten med studien er å gi et tidsbilde av trafikantene, som et grunnlag for utforming av fremtidige trafikksikkerhetstiltak.

Mer trafikksikker atferd på flere områder

Generelt viser resultatene tendenser til mer trafikksikker atferd på flere områder. Dette gjelder blant annet bruk av hjelm og sykkellys blant syklister, bruk av refleks blant fotgjengere, og fartsvalg blant bilførere. Samtidig er ikke befolkningen blitt mer positive til innføring av tiltak for økt sikkerhet.

Betydelige andeler av respondentene svarer ikke riktig på spørsmål om regler for førerkortinndragelse, prikkbelastning og «rusmidler» i trafikken. 22 prosent av respondentene tror for eksempel at vi ikke har faste grenser for verken narkotika eller høye doser av virkestoffer i lovlige medisiner for bilførere. Kjennskap til disse grensene er lavere blant eldre respondenter enn blant yngre. Kunnskapsnivået ser imidlertid ut til å være noe bedre enn det var i 2011.

Mindre positive til restriktive tiltak

For holdninger er hovedtendensen er at befolkningen er noe mindre positive til restriktive tiltak for å bedre trafikksikkerheten enn de var i 2011. Samtidig mener et flertall av respondentene at myndighetene bør kontrollere trafikantenes atferd i større grad enn i dag for å bedre trafikksikkerheten, og på en rekke områder er majoriteten av respondentene positive til å innføre mer restriktive tiltak. Dette gjelder blant annet alle tiltak rettet mot myke trafikanter og promillekjøring.

For første gang ble respondentene også bedt om å ta stilling til påstanden «Norge bør være et foregangsland for å tillate selvkjørende biler på vegene». Svarene viser at en betydelig andel av respondentene, hele 1 av 4, er usikre på dette. Hvis man ser bort fra disse, er 12 og 21 prosent av respondentene henholdsvis helt og delvis enige i denne påstanden, 25 prosent er delvis uenige og 42 prosent er helt uenige.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen