Færre trafikkdrepte med bedre sikkerhetsrutiner

Færre trafikkdrepte med bedre sikkerhetsrutiner

Mer sikkerhetsarbeid i lastebilsektoren kunne spart opp mot 60 drepte og skadde i trafikken hvert år de siste ti årene.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Gjennomgang av dødsulykker i perioden 2005-2013 viser et potensial for å unngå 62 døde/hardt skadde per år i perioden. Gjennomgang av personskadeulykker i perioden 2007-2016 viser et potensial for å unngå 66 døde/hardt skadde per år i perioden. En lineær framskrivning av dødsulykker, med 80 dødsulykker i år 2020 viser et potensial for å unngå 26 døde/hardt skadde i 2020.

Potensialene viser antall ulykker og skader man kan rette tiltak mot; de tar ikke hensyn til allerede eksisterende tiltak, eller at nye tiltak ikke har 100 prosent effekt. Forskerne har gjennomført noen regneeksempler hvor de tar hensyn til dette. De indikerer at mellom 7 og 56 drepte/hardt skadde kan unngås (retrospektivt), avhengig av hvilke forutsetninger som legges inn om forekomst og effekt, og om man inkluderer egentransport eller ikke.

Sikkerhetskultur

Forskere på TØI har utviklet hvordan organisatoriske sikkerhetsstyringstiltak kan redusere antall ulykker. Tiltakene er utviklet og beskrevet i en stegvis firetrinns tilnærming som kalles «Sikkerhetsstigen».

I hovedtrekk handler det om sikkerhetskultur og systematisk oppfølging av førernes kjørestil, fart og bilbeltebruk, fokus på hviletid, mindre stress og gode systemer for å vurdere risiko sjåførene er utsatt for, samt koordinering av kjøreruter.

Transportorganisasjoner er ifølge Arbeidsmiljøloven forpliktet til å fremme transportsikkerhet for sine ansatte gjennom sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). TØIs Sikkerhetsstige gir et godt verktøy for mindre transportbedrifter til å jobbe med egen sikkerhet.

Rapporten er finansiert av Statens vegvesens forskningsprogram BEST (Bedre Sikkerhet i Trafikken). BEST har ett overordnet innsatsområde: «Hvor er potensialet størst for å redusere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken?».

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen