Feilaktig om taxipriser

Feilaktig om taxipriser

Mange av taxinæringens motstandere bruker feilaktige tall om prisutviklingen i Oslo for å ramme næringen og begrunne avregulering.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Nylig gjentok Nettavisen påstanden om at taxiprisene i Oslo steg med 104 prosent fra 2007 til 2014. Tallet ble også brukt i en debatt i Dagsnytt 18 nylig.

- Det riktige tallet for denne perioden er 20 prosent, sier utredningssjefen i forbundet, Kristoffer Fosse Hanssen. - Det er gjennomsnitts stigning av takstene i Oslo fra november 2007 til november 2014.

Han ba Nettavisen korrigere deres tall. De kom da opp med en ”dokumentasjon” basert på Statistisk Sentralbyrås omsetningstall for perioden, delt på antall kilometer kjørt.

- Det blir feil å sammenligne prisutviklingen på denne måten, sier Fosse Hanssen. - Utviklingen i pris må ta utgangspunkt i de takstene som taxisentralene har satt og beregne utviklingen i disse. Dette gir en objektiv utvikling i prisene, og som ikke er påvirket av kundenes preferanser og behov.

Enhetspris

Norges Taxiforbunds prisindeks baseres på en ”enhetspris” som er et vektet snitt av alle takstelementene som gjelder på ulike tider av døgnet, og på ulike dager i uken, for de ulike sentralene. Dette gir oss et godt sammenligningsgrunnlag når vi skal sammenligne takstene de ulike sentralene opererer med, og også om vi skal se på utviklingen i takstene over tid. Det er denne enhetsprisen jeg referer til når jeg sier at takstene i snitt har økt med omtrent 20 prosent fra 2007 og 2015, sier utredningssjef Kristoffer Fosse Hanssen.

Jamførpris – sammenligning

Det meste av Norge er underlagt maksimalprisforskriften. Jamførprisen (for en tur på 8 km og 13 minutter, og vektet som enhetspris) ligger nå på 245 kroner.

Dette er prisen Konkurransetilsynet har godkjent etter vurdering av kostnadsutvikling og lønnsutvikling. Til sammenligning har en del bysentraler (som selv setter sine priser) følgende jamførpris:

Oslo Taxi 278 kroner, Christiania Taxi, Oslo 306 kroner. Norgestaxi, Oslo 306 kroner, Bergen Taxi 264 kroner, Stavanger taxi 268 kroner, Trøndertaxi 290 kroner.

Tallene viser altså at prisene er høyest der det er sterkest konkurranse, men at stigningen ligger langt lavere enn det som brukes i offentlig debatt.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen