Flere trafikkdrepte i november

Flere trafikkdrepte i november

Vegtrafikken krevde 15 liv i november i år, mens det tilsvarende tallet i fjor var syv. Det anbefales å kjøre forsiktig.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Det er trist å se at såpass mange omkom i trafikken i forrige måned, men samtidig må vi glede oss over at 2015 fortsatt ser ut til å ha et historisk lite antall trafikkdrepte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Så langt i 2015 er det registrert til sammen 113 drepte, mot 142 i fjor og 166 i 2013.

- Vi må regne med at tallene varierer fra måned til måned og fra år til år. Samtidig tyder statistikken på at vi har en langsiktig nedadgående trend, noe som selvsagt er positivt, kommenterer Solvik-Olsen.

Han påpeker at det i Nasjonal transportplan er satt et ambisiøst mål om halvering av antall drepte og hardt skadde innen 2024.

Regjeringen satser på trafikksikkerhet

Regjeringens trafikksikkerhetsarbeid handler om satsing på et bredt spekter av tiltak, som holdningsskapende arbeid for å påvirke trafikantenes atferd, økt kontrollvirksomhet, fysiske tiltak på vegnettet og tiltak rettet mot kjøretøyene. Blant annet er vi nå godt i gang med å bygge nye og tryggere veier, vedlikeholde eksisterende vei, sikringstiltak i tunneler, skredsikringstiltak, og å etablere flere gang- og sykkelveier. Videre prioriterer regjeringen tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, som møteulykker og utforkjøringsulykker. Det innebærer tiltak som midtrekkverk, ytterligere strekninger med forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs veien, veibelysning, kurve- og kryssutbedringer og rekkverk.

Stortingsmelding om trafikksikkerhet kommer i 2016

Regjeringen har startet arbeidet med en Stortingsmelding om trafikksikkerhet på vei, med sikte på fremleggelse for Stortinget våren 2016. Hovedinnretning for meldingen vil være samordning på overordnet plan i trafikksikkerhetsarbeidet.

– I regjeringen jobber vi for å gjøre veiene våre bedre og tryggere på flere måter. Vi ser nå resultater av det faglig fundamenterte, målrettede og langsiktige trafikksikkerhetsarbeidet. Dette arbeidet skal vi fortsette og forsterke. Samtidig er vi avhengige av at alle som ferdes på veiene våre tar de nødvendige hensyn og forhåndsregler. Hvis alle bilister holder seg edru, bruker bilbelte og holder fartsgrensene, og gående bruker refleks, er mye gjort. Spesielt håper jeg at alle tar spesielt hensyn nå i desember, med mørke og glatte vinterveier, sier Solvik-Olsen.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen