Følgebiltjenesten for spesialtransporter skal privatiseres
(Foto: Steinar Svensbakken)

Følgebiltjenesten for spesialtransporter skal privatiseres

Noen ganger er det svært tunge kjøretøy ute på vegene. For at disse kjøretøyene skal kunne kjøre lovlig må de søke dispensasjon fra Statens vegvesen.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Noen av disse kjøretøyene må eskorteres av en følgebil for å sikre at bruer krysses på en slik måte at brua ikke tar skade.

– Hittil har følgebiltjenesten vært en oppgave Statens vegvesen har utført selv. Nå ønsker vi å privatisere denne oppgaven, på lik linje med annet arbeid langs vegen, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

For at dette kan settes ut i markedet, må Statens vegvesen sørge for at de som skal utføre denne tjenesten har riktig kompetanse.

Trafikksikkerhet og kompetansekrav

– Vi arbeider nå med å definere kompetansekrav til dem som skal utføre følgebiltjenesten. Dette gjør vi fordi trafikksikkerheten alltid kommer først, sier Lutnæs.

Kursing og opplæring av dem som skal utføre følgebiltjenesten vil bli opp til private tilbydere, på lik linje med annen føreropplæring.

Tidsplan

Fordi dette er en ny ordning vil det bli en gradvis overføring av følgebiltjenesten fra Statens vegvesen til private tilbydere.

– Vi tar sikte på å komme i gang med de første prøvene for dem som vil utføre følgebiltjenester i januar.

Alle systemene som må være på plass for å kunne gjennomføre privat brufølge, vil imidlertid ikke være på plass før mars. Så oppstart vil være aktuelt først da.

– Når de private aktørene vil starte opp, har vi ikke oversikt over, og det kan derfor være behov for at Statens vegvesen også tilbyr denne tjenesten i første halvår 2019, sier Lutnæs.

Transportører som trenger følgebil skal uansett søke til Regionvegkontoret om dispensasjon på vanlig måte. Regionvegkontoret stiller ikke som vilkår at transporten skal ha følge av Statens vegvesen, men overlater til transportøren å velge en sertifisert brufølger.

Betalt tjeneste

Transportører som trenger følgebil, må dekke kostnaden til dette selv. Prisnivået for følgebiltjenester vil være markedsstyrt.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen