– For å redde flere liv i trafikken må farten ned på vegene

– For å redde flere liv i trafikken må farten ned på vegene

Etter flere år med klar nedgang i fartsulykkene har trenden snudd – med økning i 2015 og 2016. For høy fart er en medvirkende faktor i 1 av 3 dødsulykker på norske veger.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Oftest har farten vært en direkte utløsende faktor for at ulykken skjer. Dette kommer frem i den ferske rapporten om dybdeanalyser av dødsulykkene i vegtrafikken 2016- UAG.

Farten må ned for å redde flere liv

Etter flere år med klar nedgang i fartsulykkene har trenden snudd – med økning i 2015 og 2016.

– Dette er urovekkende. I om lag 40 av 128 dødsulykker i 2016 har høy fart etter forholdene eller godt over fartsgrensen vært sannsynlig medvirkende faktor til at dødsulykken skjer. Sammenhengen mellom fart og alvorlige ulykker er klar. For å redde flere liv i trafikken må farten ned på vegene, sier trafikksikkerhetsdirektør Guro Ranes.

Farten øker

Fra 2008 til 2012 var det en klar nedgang av dødsulykker med fart som medvirkende faktor – fra om lag halvparten til under 1/3 av ulykkene. Nedgangen stemmer med en registrert nedgang i gjennomsnittsfarten på vegene og en tilsvarende nedgang i trafikkdrepte.

Fartsulykkene økte i 2013 for så å gå ned igjen i 2014 før nye økninger de to siste årene.

– I nesten 80 prosent av disse dødsulykkene vurderes høy fart å ha vært avgjørende eller i stor grad medvirket til at selve ulykkene skjedde, sier Ranes.

Undersøker dødsulykker

I 2016 mistet 135 livet på norske veger. Vegvesenet rykker ut med egne fagfolk på alle dødsulykkene på vegene.

– Vårt viktigste våpen er kunnskap. Fakta og analyseresultatene fra våre undersøkelser er viktig for det videre trafikksikkerhetsarbeidet. Dette gir muligheten for gode, effektive og målrettete tiltak – både på kort og lang sikt, sier Guro Ranes.

[img id="1"]

Flest utforkjøringer

Utforkjøringsulykker og møteulykker dominerer ulykkesbildet i 2016 med mer enn 70 prosent av alle dødsulykker og alle omkomne.

50 personer mistet livet i 50 utforkjøringsulykker i 2016, noe som er 11 flere enn året før. Dette sees i sammenheng med flere fartsulykker.

17 forgjengere omkom på vegene i 2016, noe som er fire flere enn året.

Manglende førerdyktighet

Manglende førerdyktighet vurderes å ha vært medvirkende faktor i halvparten av alle dødsulykkene. Det er ofte resultat av lite erfaring og kunnskap, noe som fører til feilvurderinger og uansvarlig adferd.

– I nesten 8 av 10 av disse ulykkene har manglende dyktighet vært vurdert som avgjørende eller i stor grad medvirkende til at ulykken inntraff. Manglende informasjonsinnhenting og feil beslutning hos fører går igjen, sier Ranes.

Forhold ved vegen og vegmiljøet har vært medvirkende faktor i 33 prosent av alle dødsulykkene. Det gjelder forhold som vegens linjeføring, sikthindringer, hull og defekter og manglende skiltning og vegoppmerking.

– Vegen er nesten aldri utløsende i seg selv til en dødsulykke. Men når en uønsket situasjon først har oppstått, er vegforhold medvirkende til å forsterke hendelsesforløpet og øke alvorlighetsgraden, sier Ranes.

I 34 prosent har kjøretøyet hatt feil og mangler som sannsynligvis har medvirket til ulykken og utfallet. Dårlige dekk og bremser går igjen.

Lite sikkerhetsutstyr

Manglende bruk av sikkerhetsutstyr har vært medvirkende faktor til skadeomfanget ved mange av dødsulykkene.

25 prosent av omkomne i bil i 2016 brukte ikke bilbelte. Dette er en solid nedgang fra tidligere år. Samlet for hele perioden 2005-16 er andelen 40 prosent.

Seks av 22 omkomne på motorsykkel i 2016 brukte ikke hjelm eller brukte hjelmen feil. Fem av 12 omkomne syklister i 2016 brukte ikke hjelm.

ELEKTRISK/19. november 2018

22 statlige millioner til batterifartøy som skal operere i Oslofjorden

Det prisvinnende fartøyet Future of the Fjords får et søsterskip: Med 22 millioner fra Enova kan rederiet The Fjords neste år seile utslippsfritt med nok et hel-elektrisk turistfartøy. Denne gangen i Oslos nærområde. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen