Førerløse biler kan bli lovlig i Norge

Førerløse biler kan bli lovlig i Norge

– Økt bruk av teknologi og digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter. Kjøretøyprodusenter og teknologimiljø gjør store og raske fremskritt for å utvikle førerløse kjøretøy.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Nå er det viktig at vi sikrer et oppdatert lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen men samtidig ivaretar sikkerheten for alle trafikanter. Derfor starter nå regjeringen arbeidet med en lov om prøveordning for autonome kjøretøy. Målet er å kunne fremme et lovforslag for Stortinget våren 2017, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å ta i bruk ny og spennende teknologi. Vi må sørge for at vi har et oppdatert regelverk, og dette er et veldig interessant initiativ fra næringen, som regjeringen nå følger opp og vurderer, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

[img id="1"]

– Teknologiutviklingen innen autonome kjøretøy skjer så raskt at det om få år kan være aktuelt å bruke førerløse biler på norske veier. Allerede nå ser vi stadig bedre førerstøttesystemer i bilene, og enkelte bilmerker har modeller som under gitte forutsetning kan kjøre selv. Men det lovverket vi har i dag setter visse begrensninger. Blant annet bryter bruken av helt autonome kjøretøy med sentrale grunnprinsipper i vegtrafikkloven, og da særlig føreransvaret, sier Solvik-Olsen.

– Regjeringen vil nå se på lovverket rundt en prøveordning for slike kjøretøy. Av hensyn til videre utvikling av førerløse biler, og ikke minst med tanke på trafikksikkerhet, personvern og ansvarsforhold, er det viktig å få på plass et rettslig grunnlag for utprøving av autonome kjøretøy, sier Solvik-Olsen.

– Det vil i dette arbeidet være viktig å ha et internasjonalt perspektiv på arbeidet, slik at regelverket er mest mulig harmonisert og at teknologien fungerer på tvers av landegrenser og kjøretøyprodusenter. Vi har derfor hatt god kontakt med våre naboland, med ønske om at Norden kan bidra til å vise vei, sier Solvik-Olsen.

For Norge er det naturlig å se hen til et utredningsarbeid som er gjort i Sverige på dette området. Utredningen kan leses her.

Vil gi bedre trafikksikkerhet og trafikkavvikling

Faktorer knyttet til fører og førerens atferd er én medvirkende årsak i svært mange av trafikkulykkene. Utvikling av ulike førerstøttesystemerer antatt å bidra til å forebygge ulykker der for eksempel distraksjon og trøtthet er medvirkende årsaksfaktorer, samt til å kunne møte utfordringer knyttet til fart og rus.

[img id="2"]

– Utvikling og sammenkobling av stadig flere og bedre førerstøttesystemer, som for eksempel antiskrens, ABS og kjørefeltholder, bidrar allerede til økt trafikksikkerhet. Videre utvikling av slike systemer som aktivt eller passivt kan hjelpe og varsle føreren i ulike situasjoner, vil kunne påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning. Samtidig vil det være nødvendig også å rette oppmerksomhet mot negative konsekvenser av ny teknologi som bidrar til førerdistraksjon, sier Solvik-Olsen.

– I tillegg antar vi at flere autonome kjøretøyer på sikt også kan antas å bidra til økt effektivitet i trafikkavviklingen, for eksempel ved bedre utnyttelse av trafikkarealer, sier Solvik-Olsen.

Lovforslag klart i 2017

Et lovforslag om prøveordning vil sannsynligvis legges frem for Stortinget våren 2017.

– Tidspunktet for når utprøvinger kan iverksettes i praksis vil i stor grad avhenge av de aktørene som vil ønske å delta i en prøveordning. Jeg vil i det videre arbeidet involvere berørte aktører for å sikre en best mulig prosess videre, sier Solvik-Olsen.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen