Grønn omstilling: Framtidas transportløsninger

Grønn omstilling: Framtidas transportløsninger

- Vi må gjøre det som er umulig i dag, mulig i morgen, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet regjeringens konferanse om framtidens transportløsninger og grønn omstilling.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Regjeringens mål er at Norges transportsystemer skal være sikkert, fremme verdiskaping og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Målet med konferansen var å få innspill til hvordan dette kan gjøres i praksis og bidra til at regjeringen får de beste ideene til hvordan dette kan løses.

På konferansen deltok blant annet grunnleggeren av Tesla, Elon Musk, USAs transportminister Anthony Foxx, Finlands transportminister, Anne Berner, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Her ble det diskutert hvordan, og hvor raskt, vi kan komme fram til lav- og nullutslippsløsninger for privatbilisme og tungtransport på land, innenfor skipsfart og for flytrafikk. Elektrisitet, hydrogen, biogass eller biodiesel? Hvordan kan ny teknologi gi oss mer miljøvennlige transportløsninger i byene? Og hva med selvkjørende biler?

[img id="1"]

Grønne arbeidsplasser

I sitt åpningsinnlegg understreket statsminister Erna Solberg at vi i omstillingen til lavutslippssamfunnet skal skape nye og grønne arbeidsplasser, og det skal være lønnsomme arbeidsplasser.

- Vi skal bygge landet på nytt, og vi skal bygge det grønt, sa hun.

Statsministeren trakk fram flere eksempler som viser at Norge er i gang med det grønne skiftet, blant annet produksjonen av den el-drevne postbilen Paxter i Sarpsborg.

Første av tre konferanser

Konferansen er den første av tre konferanser regjeringen arrangerer om grønn omstilling. Den neste vil handle om framtidens digitale hverdag og går av stabelen 10. mai. Den tredje konferansen arrangeres 7. september og vil ha fokus på framtidig utnyttelse av havets ressurser.

Norge er det land i verden med høyest andel elbiler, og Elon Musk benyttet anledningen til å takke Norge for at vi har introdusert elbiler i stor skala.

- Alle i Norge bør være stolte over dette, sa han, og antydet at de også jobber med nye løsninger som kan endre massetransport i byene.

Mobilitet og verdiskaping

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i sitt innlegg opptatt av at det er et politisk ansvar å sikre mobilitet og legge til rette for utvikling av fremtidens transportsystemer.

[img id="2"]

- Norges transportsystem skal være sikkert, fremme verdiskaping og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dagens konferanse gir mye inspirasjon til det videre arbeid med ny Nasjonal transportplan.

- Regjeringen er opptatt av å sikre gode og fremtidsrettede transportløsninger ved å gjøre miljøvennlige alternativer mer attraktive og tilgjengelige, fremfor forbud og restriksjoner. Vi skal sikre maksimal mobilitet samtidig som vi kutter utslippene, sa han.

Biodrivstoff

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen oppsummerte konferansen med å si at Norge ikke bare skal bli et lavutslippssamfunn, men også et høyinntektssamfunn. Vi skal skape verdier her i Norge.

Han viste til at transportetatene i Norge mener det er mulig å få ned klimagassutslippene i transportsektoren - under bestemte forutsetninger - med om lag 50 prosent innen 2030.

- Klimastrategiens forslag er basert på at en stor del av utslippsreduksjonene må muliggjøres av biodrivstoff. En overgang til biodrivstoff med bedre bærekraft bør være en forutsetning for et slikt scenario, sa klima- og miljøministeren.

- Det vil bli krevende. Men utslipp fra nye norske biler er halvert på 10 år. Dette skjer både som følge av politiske vedtak og som følge av raske, globale teknologiske endringer.

- Det er mye vi ikke vet. Men vi vet at den grønne konkurransen er her. Norge skal vinne denne konkurransen ved både å kutte utslipp og bygge grønn konkurransekraft.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen