Halvparten opplever kø på hurtigladestasjoner

Halvparten opplever kø på hurtigladestasjoner

På landets hurtigladestasjoner kan mer enn 900 elbiler hurtiglades samtidig til enhver tid. Men det er ikke nok til å unngå kø og ladeangst.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Cirka 50 prosent svarer i Norsk elbilforenings undersøkelse, Elbilisten 2017, at de opplever kø på hurtigladestasjoner enten «ofte» eller «av og til» (se tabell under).

- Vi vet at de travleste hurtigladestasjonene ved viktige knutepunkter jevnlig har kø. Derfor er det viktig at disse stasjonene bygges ut, både siden etterspørselen er stigende og ingen liker å stå i lange køer. Like viktig er det å få på plass hurtigladere i mer grisgrendte strøk, slik at elbilen kan benyttes overalt, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

- Våre medlemmer forteller oss at rekkeviddeangst i stor grad er et tilbakelagt stadium. I dag har elbilistene desto mer ladeangst; altså tør de ikke uten videre satse på at hurtiglading er tilgjengelig når de trenger det, sier Bu.

Større hurtigladestasjoner - og satsing på distrikter

I forbindelse med Nasjonal transportplan for 2018-2029 gikk Norsk elbilforening ut med en prognose for hvor mange hurtigladestasjoner som må bygges ut fram til 2020.

Utbyggingen av hurtigladestasjoner, med investeringsstøtte fra Enova, sikrer at det innen 1. november i år skal være en hurtigladestasjon for hver 50. kilometer langs de viktigste transportkorridorene − i første omgang så langt nord som Tromsø.

- Dette nettverket gjør at man kommer seg fram, dersom man bare tar seg nok tid. Når et godt ladenettverk er klart, blir det viktig å komme videre med utviklingen av neste steg. Det betyr større hurtigladestasjoner, og det er viktig å finne gode løsninger for vårt nordligste fylke, Finnmark. Der har det så langt ikke vært mulig å få på plass en større satsing, sier Bu.

Vår viktige påvirkningsrolle

Våren 2017 var det registrert over 2.100 ladestasjoner i den norske ladestasjonsdatabasen NOBIL (lenke), som driftes av Norsk elbilforening. Ladestasjonene har rundt 8.000 offentlige ladepunkt i alt, hvorav de fleste er offentlig tilgjengelige.

I løpet av de siste årene er det bygget ut et høyt antall hurtigladestasjoner langs hovedveinettet, med finansieringsstøtte fra Enova.

Norsk elbilforening har brukt mye tid på å påvirke utviklingen og plasseringen av stasjonene, som støtter standardene CHAdeMO, Combo/CCS (begge likestrøm, DC) og 22 kW (vekselstrøm, AC).

- Ikke minst har Norsk elbilforening bidratt med en svært populær RFID-brikke som gjør at våre medlemmer unngår å ha nøkkelknippet fullt av ulike brikker for å hurtiglade, sier Bu.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen