Hvordan vil samfunnsendringer påvirke transport?
(Foto: Shutterstock )

Hvordan vil samfunnsendringer påvirke transport?

Miljø/klimabevissthet og digitalisering har størst potensial for å skape radikale endringer for transport.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I en ny rapport ser forskere på hvordan samfunnet påvirkes av ulike innovasjoner innenfor eller med stor betydning for transportsystemet.

Det finnes mange nye teknologier som kan påvirke samfunnsutviklingen og transportetterspørselen radikalt.

Rapporten konkluderer med at kombinasjonen økt miljø- og klimabevissthet, kombinert med digitalisering har størst potensial for å resultere i radikale samfunnsendringer.

Andre trender, som en større og eldre befolkning, økonomisk vekst og økt internasjonal interaksjon gjennom globalisering, forventes å fortsette i fremtiden og vil kanskje få vel så mye å si på utvikling i transportvolum, men i seg selv ikke endre hvordan transporten skjer.

Digitalisering, automatisering og økt bevissthet om klima- og miljøutfordringene kan derimot legge press på dagens aktører og derigjennom åpne opp for nye aktører og videre resultere i nye samfunnsstrukturer.

Årsak-virkningsforholdene mellom de samfunnsmessige- og teknologiske trendene, og endret atferd er ikke opplagte og entydige. En hovedobservasjon fra forskning på trender og teknologiske endringer er at årsak-virkningsforholdene er uklare, ikke bare før og mens endringene skjer, men også når en forsøker å forstå endring i etterkant.

Store utviklingstrekk som påvirker samfunnet på overordnet nivå som forskerne har inkludert i arbeidet inkluderer:

  • Globalisering
  • En voksende og aldrende befolkning
  • Økonomisk vekst
  • Urbanisering
  • Digitalisering
  • Økt arbeidsmobilitet
  • Bedre transportsystemer.

Rapporten er skrevet på oppdrag for NTP-sekretariatet.

Hele rapporten: Samfunnstrender og ny teknologi. Perspektiver for fremtidens transportsystem. TØI-rapport 1641/2018. Forfattere: Jørgen Aarhaug, Tale Ørving og Niels Buus Kristensen

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen