Køene på E18 Tusenfryd–Filipstad koster 32 MNK

Køene på E18 Tusenfryd–Filipstad koster 32 MNK

Køene på strekningen koster transportselskapene ca 88.000 kroner per døgn, tilsammen over 32 millioner kroner i året.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I en ny rapport har forskere på TØI vurdert mulighetene for å bruke Vegvesenets databaser for å analysere godstransport i by - og dermed bidra til bedre tilrettelegging for denne transportformen.

I rapporten dokumenteres det hvordan Statens vegvesen sine databaser kan brukes til analyser av godstransport i by. Databasene som er benyttet inkluderer Autosys (Kjøretøyregisteret), kjørelengder fra de periodiske kjøretøykontrollene, vegtrafikktellinger og reisetidsdata. Forskerne har også benyttet data om bomstasjonspasseringer.

Informasjon om tekniske egenskaper fra Autosys og de periodiske kjøretøykontrollene er koblet sammen til en database som er bearbeidet slik at det er mulig å analysere sammensetning av godsbilene i ulike bykommuner, etter ulike bruksområder for bilene.

Vegtrafikktellingene sammen med reisetidsmålinger er blant annet benyttet til å lage anslag på køkostnader på fire strekninger:

  • Filipstad – Tusenfryd (E18 Oslo)
  • Nygårdstunnelen – Knarvik (E39 Bergen)
  • Tjensvoll – Tananger (Rv509 Stavanger)
  • Klett – Havnegata (E6/Rv706 Trondheim)

Strekningen E18 Tusenfryd – Filipstad skiller seg fra de andre med betraktelig høyere køkostnader, både per retning og i sum. Dette skyldes både at strekningen hadde de største forsinkelsene et gjennomsnittlig årsdøgn i 2016, samt mer gods- og næringstrafikk enn de tre andre strekningene. Over 3000 godsbiler kjører på denne strekningen (begge retninger) et gjennomsnittsdøgn.

Strekket mellom Tananger og Tjensvoll på riksvei 509 har de laveste køkostnadene med underkant av 2 millioner kroner i året (begge retninger).

Forskerne gir også en anbefaling om hvordan registrene kan forbedres slik at de blir mer egnet til statistikkproduksjon, samt hvordan Statistisk sentralbyrå (SSB) i sine statistikker kan utnytte mer av registerinformasjonen for å gjøre statistikken mer relevant og sammenliknbar med Statens vegvesen sin vegtrafikkindeks.

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

BOMPENGER/21. februar 2019

– Dette er bare bompenger på en ny måte

Stortinget bestemte seg tirsdag for å bestille «en utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning». – Vi er overrasket og skuffet. Dette løser ikke noe som helst, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF. Les hele saken

Til toppen