Konkurranseanalyse av havnesektoren

Konkurranseanalyse av havnesektoren

Oslo Economics har på oppdrag for Samferdselsdepartementet gjennomført en konkurranseanalyse av havnesektoren i Norge, melder Maritimt Forum.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det er en politisk målsetning å støtte opp under sjøtransporten. Sett i lys av denne målsetningen, mener Oslo Economics at det synes fornuftig å liberalisere regelverket dersom to vilkår er oppfylt. For det første må regelverket ha merkbar effekt på kommunens adferd – det vil si liberaliseringen må påvirke kommunenes insentiver på en slik måte at adferden endres. For det andre må den endrede adferden manifestere seg på en måte som øker sjøtransportens konkurransekraft.

Stamnetthavner har markedsmakt

Oslo Economics har analysert konkurransen i havnesektoren, og vurdert effekter av å liberalisere gjeldende regler for havnekapital. Analysen viser at norske stamnetthavner har markedsmakt for de fleste tjenestene som tilbys, men at markedsmakten varierer fra tjenesteområde til tjenesteområde. Størst markedsmakt har havnene i bulksegmentene, og minst markedsmakt i segmentene for stykkgods som kommer fra Europa eller fra andre norske havner. Analysen indikerer også at markedsmakten i begrenset grad ser ut til å bli utnyttet.

Press-situasjon

I dag er kommunale havneeiere underlagt regler om havnekapital. Det betyr at eierne ikke har mulighet til å ta ut utbytte. En full liberalisering av reglene vil trolig gi økte marginer på tjenestene havnene tilbyr, mindre investeringer i havn og et sterkere press for å drive havnene effektivt. Mange steder er det eksempelvis også et press på å omdisponere havnearealer til byutvikling.

En liberalisering vil redusere kommunens kostnader og øke mulighetene til å utnytte havnearealer til annen virksomhet. Følgelig vil en liberalisering kunne medføre at havner bygges ned, eller avvikles i sin helhet. Det er derfor sannsynlig at havnebrukerne – sjøfarten – samlet sett –  vil komme dårligere ut enn i dag. Noen segmenter kan imidlertid komme bedre ut enn i dag, og en liberalisering vil også kunne legge til rette for en mer dynamisk havnestruktur. De kommunale eierne av havner vil på sin side få bedre avkastning av sitt eierskap, og større fleksibilitet med hensyn til hvordan de kan disponere verdiene som i dag er bundet i havnene.

Ulike modeller

Det kan tenkes reguleringer som på en bedre måte enn dagens havnekapitalregler balanserer hensynet til effektiv sjøtransport på den ene siden og hensynet til havneeiernes behov for avkastning på den andre siden. Oslo Economics har vurdert noen modeller. En ordning der havnekapitalreglene erstattes med en plikt for kystkommuner til å tilby fastsatte havnetjenester, kan trolig løse noen av problemene dagens regler gir. En slik ordning vil gi sterkere insentiver til å effektivisere havnene, og trolig medføre en mer fornuftig havnestruktur, samtidig som man sikrer at nødvendige havner ikke blir lagt ned. I tillegg vil en slik ordning neppe være i strid med statsstøtteregelverket.

Kilde: Maritimt Forum Stavangeerregionen

SAMFERDSEL/15. mai 2019

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

– Det er grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt el-ferger kan være et bedre alternativ enn kostbare broer og tunneler i tiden som kommer. Se bare på den såkalte «fergefri» kystvegen fra Stavanger til Trondheim. Det kan kanskje finnes bedre alternativer. Les hele saken

LOGISTIKK/14. mai 2019

Oslo City Hub er åpnet

Logistikkleverandøren DB Schenker åpnet 8. mai sitt første distribusjonssenter for utslippsfri distribusjon i Oslo, den nye Oslo City Hub. Den sentralt beliggende nye terminalen vil redusere CO2-utslippene av by distribusjon med 80% ved hjelp av elektriske biler og e-sykler. Oslo City Hub er en del av Electric City, Oslo by sin feltaktivitetssatsing knyttet til byens status som Europas Miljøhovedstad 2019. Les hele saken

KJØRETØY/13. mai 2019

Populær modell blir igjen tilgjengelig i Norge

Volvo lanserer nå det ekstra store Globetrotter XXL førerhuset som første gang ble tatt frem for Australia i 2008. Dette ble tilgjengelig på Volvo FH i 2009 og det ble totalt levert 159 FH med XXL – førerhus i FH Classic-serien i Norge den gangen. Nå lanseres dagens Volvo FH-modell med det spesielle førerhuset. Les hele saken

Til toppen