Konkurranseanalyse av havnesektoren

Konkurranseanalyse av havnesektoren

Oslo Economics har på oppdrag for Samferdselsdepartementet gjennomført en konkurranseanalyse av havnesektoren i Norge, melder Maritimt Forum.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det er en politisk målsetning å støtte opp under sjøtransporten. Sett i lys av denne målsetningen, mener Oslo Economics at det synes fornuftig å liberalisere regelverket dersom to vilkår er oppfylt. For det første må regelverket ha merkbar effekt på kommunens adferd – det vil si liberaliseringen må påvirke kommunenes insentiver på en slik måte at adferden endres. For det andre må den endrede adferden manifestere seg på en måte som øker sjøtransportens konkurransekraft.

Stamnetthavner har markedsmakt

Oslo Economics har analysert konkurransen i havnesektoren, og vurdert effekter av å liberalisere gjeldende regler for havnekapital. Analysen viser at norske stamnetthavner har markedsmakt for de fleste tjenestene som tilbys, men at markedsmakten varierer fra tjenesteområde til tjenesteområde. Størst markedsmakt har havnene i bulksegmentene, og minst markedsmakt i segmentene for stykkgods som kommer fra Europa eller fra andre norske havner. Analysen indikerer også at markedsmakten i begrenset grad ser ut til å bli utnyttet.

Press-situasjon

I dag er kommunale havneeiere underlagt regler om havnekapital. Det betyr at eierne ikke har mulighet til å ta ut utbytte. En full liberalisering av reglene vil trolig gi økte marginer på tjenestene havnene tilbyr, mindre investeringer i havn og et sterkere press for å drive havnene effektivt. Mange steder er det eksempelvis også et press på å omdisponere havnearealer til byutvikling.

En liberalisering vil redusere kommunens kostnader og øke mulighetene til å utnytte havnearealer til annen virksomhet. Følgelig vil en liberalisering kunne medføre at havner bygges ned, eller avvikles i sin helhet. Det er derfor sannsynlig at havnebrukerne – sjøfarten – samlet sett –  vil komme dårligere ut enn i dag. Noen segmenter kan imidlertid komme bedre ut enn i dag, og en liberalisering vil også kunne legge til rette for en mer dynamisk havnestruktur. De kommunale eierne av havner vil på sin side få bedre avkastning av sitt eierskap, og større fleksibilitet med hensyn til hvordan de kan disponere verdiene som i dag er bundet i havnene.

Ulike modeller

Det kan tenkes reguleringer som på en bedre måte enn dagens havnekapitalregler balanserer hensynet til effektiv sjøtransport på den ene siden og hensynet til havneeiernes behov for avkastning på den andre siden. Oslo Economics har vurdert noen modeller. En ordning der havnekapitalreglene erstattes med en plikt for kystkommuner til å tilby fastsatte havnetjenester, kan trolig løse noen av problemene dagens regler gir. En slik ordning vil gi sterkere insentiver til å effektivisere havnene, og trolig medføre en mer fornuftig havnestruktur, samtidig som man sikrer at nødvendige havner ikke blir lagt ned. I tillegg vil en slik ordning neppe være i strid med statsstøtteregelverket.

Kilde: Maritimt Forum Stavangeerregionen

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen