Kraftig fall i brevvolumene presser frem omstilling
(Foto: Posten)

Kraftig fall i brevvolumene presser frem omstilling

Posten Norges omsetning i 3. kvartal var 5 643 mill. kroner, en reduksjon på 2,8 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2017. Justert driftsresultat ble i 3. kvartal 126 mill. kroner.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Både omsetningsfallet og resultatet må sees i lys av rekordhøyt og tiltagende fall i brevvolumene. For 3. kvartal 2018 var nedgangen i postvolumene på 15,5 prosent.

– Markedsutviklingen presser frem behovet for videre omstillinger av postnettet. Hver husstand mottar kun tre adresserte brevsendinger i uken. Da er det ikke lenger grunnlag for daglig postomdeling. For aktører med spesielle behov, for eksempel avisene, er det nødvendig å finne alternative løsninger, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Logistikksegmentet

Logistikksegmentet økte omsetningen med 451 mill. kroner til 12 604 mill. kroner hittil i 2018. Organisk vekst var 4,9 prosent. Justert driftsresultat for segment Logistikk var 87 mill. kroner i 3. kvartal, 10 mill. kroner bedre enn samme periode i 2017. Resultatet var preget av en svak start på året, hovedsakelig som følge av ekstra ressursbruk ved innkjøring av ny terminalstruktur.

– Det er gledelig at vi i 3. kvartal nå kan begynne å se effekter av de varslede effektiviseringstiltakene på flere områder, og at justert resultat for logistikksegmentet er bedre enn samme kvartal i fjor. Det samlede resultatet for logistikkområdet er imidlertid fortsatt ikke på tilfredsstillende nivå, og arbeidet med forbedringstiltak fortsetter, sier Wille.

Det norske pakke- og godsnettverket er i en omfattende omleggingsprosess som vil pågå frem til 2020.

Postsegmentet

Omsetningen hittil i år ble redusert med 979 mill. kroner sammenlignet med 2017, til 5 986 mill. kroner. Hovedårsakene var volumnedgang, salg av Bring Citymail Sweden og inntektsreduksjon som følge av innføring av én adressert brevstrøm fra 1. januar 2018.

– Jeg forventer at forslaget til endringer i postloven blir lagt frem og behandlet i Stortinget i høst. Det er nødvendig for at vi skal få tilstrekkelig tid til å legge om til postomdeling annenhver dag fra 2020. Alternativt vil statens betaling for kjøp av ulønnsomme leveringspliktige posttjenester fortsette å øke. Færre faste omdelingsdager er ikke til hinder for gode løsninger for post og netthandelspakker også i fremtiden, sier Wille.

I 3. kvartal var 91,5 prosent av adressert post fremme innen 2 dager, godt over kravet på 85 prosent. Hittil i år var andelen brevpost fremme innen 2 dager 90,3 prosent.

HMS

I 3. kvartal 2018 var sykefraværet for konsernet 5,6 prosent, en økning med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 3. kvartal 2017. Sykefraværet siste 12 måneder var uforandret fra forrige år på 6,0 prosent.

Totalt antall personskader per million arbeidede timer (H2) var 9,1 i 3. kvartal 2018, en økning på 2,8 fra samme periode i 2017. Skadefrekvensen siste 12 måneder økte fra 7,9 per september i fjor til 10,0 per september i år.

Nøkkeltall 3. kvartal 2018 (3. kvartal 2017 i parentes)

Driftsinntekter (MNOK) 5 643 (5 807)
Justert driftsresultat (MNOK) 126 (130)
Egenkapitalandel % pr 30.9. 39,5 (39,3)
Avkastning på investert kapital/ROIC % 8,4 (8,8)
Egenkapitalavkastning (etter skatt) % 5,3 (0,6)

Resultatutvikling hittil per 3. kvartal 2018 (per 3. kvartal 2017 i parentes)

Driftsinntekter (MNOK) 17 487 (17 959)
Justert driftsresultat (MNOK) 284 (377)

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen