Bør få økt tilgang til veinettet: Modulvogntog er en av måtene å få fraktet mer gods med færre kjøretøy, og på den måten spare både miljø og klima for unødvendige utslipp.
Bør få økt tilgang til veinettet: Modulvogntog er en av måtene å få fraktet mer gods med færre kjøretøy, og på den måten spare både miljø og klima for unødvendige utslipp. (Foto: Stein Inge Stølen)

Krever at myndighetene bidrar til bærekraftig transport

For å sikre at den norske transportnæringen får en sunn utvikling de neste årene er man avhengig av en storstilt rekruttering av nye sjåfører, samt stabile rammevilkår knyttet til innførsel av miljøteknologi og bedre tilgang på veinettet for modulvogntog.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Den forventede veksten i befolkningen og norsk økonomi vil føre til at mengden gods som skal fraktes også vil øke. Godsanalysen som ligger til grunn for NTP (2018-2029) viser at størsteparten av denne veksten vil komme på veiene. Fram mot 2030 er det beregnet at veksten i gods på vei vil være på nærmere 50%. I samme tidsrom har norske myndigheter gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å kutte kraftig i sine klimautslipp. Transportnæringen skal på sin side kutte 40% i sine utslipp innen 2030. Kombinert med den forventede veksten i godsmengde er dette en formidabel oppgave. NLF erkjenner at vår nærings aktivitet har negative følger for miljø og klima, og ønsker å bidra til å minimere disse.

Kritisk sjåførmangel

På samme tid har næringen også utfordringer med å rekruttere nok sjåfører. Utregninger med basis i NLFs konjunkturundersøkelse viser at våre medlemsbedrifter alene trenger 15 000 nye sjåfører fram mot 2030, dersom de skal utføre en like stor andel av det framtidige transportarbeidet som i dag. Vi kan også slå fast at denne utfordringen ikke kan løses ved å rekruttere sjåfører fra andre land. Hele Europa sliter med sjåførmangel i mer eller mindre like stor grad. Derfor er det avgjørende at NLF sammen med myndighetene tar kraftfulle grep for å løse dette ved å rekruttere sjåfører i Norge.

For å jobbe mot målet om en bærekraftig transport krever NLF:

  • At det tillates økte totalvekter på eksisterende bilpark
  • At arbeidet med å fjerne flaskehalser for modulvogntog intensiveres
  • At myndighetene tar grep for å sikre transportnæringen tilgang til bærekraftig HVO
  • At eventuelle nye incentivordninger for å skape et marked for ny, klimavennlig teknologi sikrer at også små aktører kan benytte seg av dem
  • At rekrutteringen av lastebilsjåfører styrkes, spesielt blant kvinner
  • At det åpnes for lånekassefinansiering av yrkessjåførutdanningen for lastebilsjåfører
  • At landslinjene for logistikk- og transportfag styrkes

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen