Krever endring i Statens vegvesens statistikkrutiner

Krever endring i Statens vegvesens statistikkrutiner

Det er NLFs oppfatning at det i dag stilles altfor strenge kriterier til statistikkføring av tungbilkontroll. Derfor kreves det nå endring i rutinene: Alle tunge kjøretøyer som kontrolleres bør bli loggført slik at korrekte statistikker kan fremlegges.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

NLF har de siste månedene avdekket store forskjeller mellom arbeidet som utføres av Statens vegvesens inspektører ved kontroll av tyngre kjøretøy og det som fremgår i kontrollstatistikkene. Det er NLFs oppfatning at det i dag stilles altfor strenge kriterier til statistikkføring av tungbilkontroll.

A-, B- og C-kontroller

I praksis gjennomfører Vegvesenets kontrollører i dag forskjellige grader av inspeksjoner ved tyngre kjøretøy; disse kan grovt deles inn i A-, B- og C-kontroller.

A- og B-kontrollene fungerer som en utsiling, hvor de ryddige kjøretøyene og sjåførene skilles fra de som anses å ha et utvidet kontrollbehov. Disse kontrollene kan fortsatt bestå av flere sentrale punkter avhengig av situasjonen og kontrolløren. Det blir gjerne utført en erfaringsbasert sjekk av kjøretøyet, herunder dekk, bremser og understell, samt rutinemessig kontroll av vekter, dokumenter, bombrikke og utskrift av kjøre- og hviletidsregistrator.

Denne rutinen er en del av inspektørens seleksjonsprosess og er spesielt viktig ved de stasjoner med høy trafikk, som for eksempel Svinesund, Jessheim og Håbakken. Praksisen hindrer at transportører med god kvalitet på kjøretøy og sjåførrutiner heftes unødig, og frigjør ressurser til å stanse flere trafikkfarlige aktører.

[img id="1"]

Kun C-kontrollene statistikkføres

Samtidig er det kun de kjøretøyene som tas ut til utvidet sjekk, C-kontrollene, og da som oftest etter at A- og B-kontrollene allerede er gjennomført, som oppfyller kriteriene for statistikkføring. Dette er en omfattende punktliste som naturligvis tar lengre tid både å gjennomføre og loggføre. Derfor er det fordelaktig at denne innsatsen konsentreres rundt de kjøretøyene som anses å ha et særlig inspeksjonsbehov.

Denne praksisen har imidlertid en åpenbar mangel: Siden de øvrige kjøretøyene verken statistikkføres eller logges på noen som helst måte, mangler det i dag oversikt over det reelle antallet som sluses gjennom en kontrollsituasjon. Det betyr at Vegvesenets kontrollstatistikker ikke kan benyttes til noe annet enn et tilstandsbilde på hvor effektive inspektørene er til å sile ut verstingene. Fordi de aller fleste kjøretøyene som har ting i orden slippes videre uten loggføring, sier datamaterialet overhodet ingenting om transportnæringen i sin helhet.

Norske transportører kommer uheldig ut

[img id="2"]

Tilbakemeldinger fra kontrollører ute på stasjonene tyder på at denne praksisen oppfattes som uheldig også hos ansatte i Statens vegvesen. Et sentralt punkt som trekkes frem er forskjellen mellom norske og utenlandske kjøretøy. Siden kontrollørene gjerne kjenner norske transportører best, tas disse sjeldnere ut til utvidet kontroll. Når dette først blir gjort, er det ofte basert på mangler oppdaget ved en A- eller B-inspeksjon. Det betyr at mangelprosenten ved norske kjøretøy og sjåfører gjerne blir uforholdsmessig høy.

Talspersoner i Statens vegvesen har ved flere anledninger kommet med uttalelser i media, hvor mangler ved norske og utenlandske kjøretøy og sjåfører sammenlignes basert på dette selektive statistikkgrunnlaget. Så lenge det ikke føres stikkprøvebaserte tilstandsrapporter ved tunge kjøretøy og yrkessjåfører, finnes det ikke grunnlag for å sammenligne norske og utenlandske transportører.

NLFs representantskap krever derfor at alle tunge kjøretøyer som kontrolleres blir loggført slik at korrekte statistikker kan fremlegges. At alle kontroller - også "A- og B-kontroller" – tallfestes - og ikke bare de i dag statistikkførte ”C-kontrollene”. Inntil korrekt statistikk foreligger må Statens vegvesens rutiner ved uttalelser i media knyttet til kontroller endres slik at fremstillingen av norsk transportnæring blir korrekt.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen