Krever satsing på ny teknologi

Krever satsing på ny teknologi

Nasjonal Transportplan 2018-2029 legger opp til å bruke 1000 milliarder samferdselskroner de neste 12 årene. - Planen har en god og ambisiøs beskrivelse av hvordan ny teknologi kan endre folks hverdagsreiser, men er lite konkret på hvor mye penger som skal brukes, og når, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I NTP settes det av en «teknologimilliard» til forskning, utvikling og utprøving av nye tiltak. Ut over dette er det ikke tallfestet hvor mye som skal investeres.

Transport for hele landet

Med en dobling i investeringene fra forrige NTP-periode, er det klart at regjeringen og samarbeidspartiene har høye ambisjoner. Vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane vil reduseres og det settes av midler til byene og kollektivtransport.

- Folk i hele landet har behov for renere, raskere hverdagsreiser. I byene handler dette om gode kollektivløsninger, sykkelveier og sikkerhet for gående, mens folk i distriktene har behov for trygge, godt vedlikeholdte veier året rundt, sier Stig Skjøstad.

Ambisjonen må følges opp

- Rammen for NTP er offensiv og vi håper billionen til samferdsel ikke bare er et tall på et papir der prosjekter flyttes ut i tid. Når regjeringen og samarbeidspartiene ønsker å bruke så mye penger over 12-årsperioden, må dette forsvares med at hver krone investeres der den gjør størst nytte, sier Skjøstad.

NAF har vært en pådriver for å blåse liv i en debatt om hvordan fremtidens samferdselsløsninger skal finansieres og bygges ut.

- Veiselskapet Nye Veier er opprettet for å bygge ut veistrekninger på en mer helhetlig måte, og er et steg i riktig retning. Neste steg er å se på hvordan samferdsel kan finansieres på en bedre måte, og løsrives i større grad fra de årlige budsjettkampene. NAF regner med at alle partiene ser nytten av å delta i denne diskusjonen, slik at vi får realisert fremtidens samferdselsløsninger, sier Skjøstad.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen