Nær 120 millioner tonn gods i første halvår

Nær 120 millioner tonn gods i første halvår

Norske lastebiler fraktet 116,9 millioner tonn gods innenlands og 2,5 millioner tonn utenlands i første halvår 2018.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det totale transportarbeidet utgjorde 10,2 milliarder tonnkilometer, 3,4 prosent mindre enn i første halvår 2017. Av dette utgjorde turer innenlands 9,0 milliarder tonnkilometer, mens utenlandske turer utgjorde 1,2 milliarder tonnkilometer, viser statistikken over godstransport.

Økning i transportmengden i 2. kvartal

Tonn transportert i Norge og til og fra utlandet økte med 7,8 prosent i 2. kvartal i år sammenliknet med 2. kvartal i 2017 og utgjorde 62,3 millioner tonn. Det samlede transportarbeidet gikk ned med 4,4 prosent i den samme perioden, viser statistikken over frakt med norske lastebiler. Dette tilsvarer 4,9 milliarder tonnkilometer.

 

Hver tredje tur uten last

Trafikkarbeidet ved kjøring innenlands var på 443 millioner kilometer i 2. kvartal i år. Utenlands kjørte norske lastebiler 35,2 millioner kilometer. 31,0 prosent av kjørelengden i Norge i 2. kvartal i år var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen. Godssammensetningen på utenlandsturene er som regel en annen enn ved kjøring i Norge, og tomkjøringsandelen er vanligvis klart mindre på utenlandsturene. Men i 2. kvartal 2018 var tomkjøringsandelen på utenlandske turer nesten 30 prosent.

 

Massetransporten er dominerende nasjonalt

Det er transport av stein, grus, sand og jord med videre som dominerer de innenlandske transportene, målt i tonn. Massetransporten utgjorde 34,3 millioner tonn i 2. kvartal 2018, tilsvarende hele 56 prosent av den totale transporterte mengden innenlands. Bearbeidede varer og stykkgods utgjorde 10,5 millioner tonn, tilsvarende en andel på 17,2 prosent. Nærings- og nytelsesmidler utgjorde 8,6 millioner tonn, tilsvarende 14,1 prosent.

 
 

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen