NHO vil endre bilavgiftene

NHO vil endre bilavgiftene

NHO vil ha et system med elektronisk veiprising. Avgiftene må bli mer treffsikre og teknologinøytrale.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Dette skriver NHO på sine nettsider.

Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og er den sektoren med størst potensial for utslippsreduksjoner de neste tiårene. Mer effektive og klimavennlige samferdselsløsninger vil være en viktig bidragsyter til å nå klimamålene, og bil- og drivstoffavgiftene er et viktig virkemiddel i gjennomføringen.

Regjeringen har varslet en gjennomgang av bil- og drivstoffavgiftene i revidert nasjonalbudsjett 2015, og vi forventer også at dette blir et sentralt tema i arbeidet til Grønn skattekommisjon. NHO har derfor utarbeidet vedlagte rapport "Synspunkter på bilavgiftssystemet" som et innspill til pågående arbeider.

Rapporten er en oppdatering av tilsvarende dokument fra 2012.

Løse samfunnsmessige utfordringer

Etter NHO syn er det viktig at avgiftssystemet for bil utformes slik at det bidrar til å løse de samfunnsmessige utfordringene vi står overfor. NHO vil her særlig peke på fem forhold:

  • Veibruksavgiftene bør legges om til et system med elektronisk veiprising som skal sikre at bilistene står overfor de samfunnsøkonomiske kostnadene bilkjøringen forårsaker. Avgiftssystemet må være treffsikkert og teknologinøytralt. Satsene bør variere med når og hvor bilene kjører, med utslipp i henhold til EURO-klasser og med vekten på kjøretøyet.
  • Inntil et system med veiprising kan være på plass, bør avgiftene gradvis endres i retning av det ønskede systemet. For å unngå dobbeltbeskatning, må veibruksavgiften justeres i takt med innføring av køprising. Køprising forutsetter at kollektivnettet bygges ut.
  • Avgiftssystemet bør i en overgangsfase stimulere til innføring av ny teknologi. Da det ikke er mulig å forutsi i dag hvilke teknologier som vil være dominerende i framtiden, bør avgiftsinsentivene være teknologinøytrale.
  • Konkurranseevne for norsk næringsliv må opprettholdes. Dette betyr bl.a. at avgiftsnivået på autodiesel og næringskjøretøy må være konkurransedyktig. En økning av veibruksavgiften for autodiesel vil medføre betydelig svekkelse av konkurransekraften for norsk transportnæring.
  • Vedtak om veibruksavgift på fossil gass nå vil svekke fremtidige muligheter for biogass og biopropan. Innføring bør skje i samråd med transportnæringen, i takt med faktiske muligheter.

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

BOMPENGER/21. februar 2019

– Dette er bare bompenger på en ny måte

Stortinget bestemte seg tirsdag for å bestille «en utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning». – Vi er overrasket og skuffet. Dette løser ikke noe som helst, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF. Les hele saken

Til toppen