NHO vil endre bilavgiftene

NHO vil endre bilavgiftene

NHO vil ha et system med elektronisk veiprising. Avgiftene må bli mer treffsikre og teknologinøytrale.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Dette skriver NHO på sine nettsider.

Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og er den sektoren med størst potensial for utslippsreduksjoner de neste tiårene. Mer effektive og klimavennlige samferdselsløsninger vil være en viktig bidragsyter til å nå klimamålene, og bil- og drivstoffavgiftene er et viktig virkemiddel i gjennomføringen.

Regjeringen har varslet en gjennomgang av bil- og drivstoffavgiftene i revidert nasjonalbudsjett 2015, og vi forventer også at dette blir et sentralt tema i arbeidet til Grønn skattekommisjon. NHO har derfor utarbeidet vedlagte rapport "Synspunkter på bilavgiftssystemet" som et innspill til pågående arbeider.

Rapporten er en oppdatering av tilsvarende dokument fra 2012.

Løse samfunnsmessige utfordringer

Etter NHO syn er det viktig at avgiftssystemet for bil utformes slik at det bidrar til å løse de samfunnsmessige utfordringene vi står overfor. NHO vil her særlig peke på fem forhold:

  • Veibruksavgiftene bør legges om til et system med elektronisk veiprising som skal sikre at bilistene står overfor de samfunnsøkonomiske kostnadene bilkjøringen forårsaker. Avgiftssystemet må være treffsikkert og teknologinøytralt. Satsene bør variere med når og hvor bilene kjører, med utslipp i henhold til EURO-klasser og med vekten på kjøretøyet.
  • Inntil et system med veiprising kan være på plass, bør avgiftene gradvis endres i retning av det ønskede systemet. For å unngå dobbeltbeskatning, må veibruksavgiften justeres i takt med innføring av køprising. Køprising forutsetter at kollektivnettet bygges ut.
  • Avgiftssystemet bør i en overgangsfase stimulere til innføring av ny teknologi. Da det ikke er mulig å forutsi i dag hvilke teknologier som vil være dominerende i framtiden, bør avgiftsinsentivene være teknologinøytrale.
  • Konkurranseevne for norsk næringsliv må opprettholdes. Dette betyr bl.a. at avgiftsnivået på autodiesel og næringskjøretøy må være konkurransedyktig. En økning av veibruksavgiften for autodiesel vil medføre betydelig svekkelse av konkurransekraften for norsk transportnæring.
  • Vedtak om veibruksavgift på fossil gass nå vil svekke fremtidige muligheter for biogass og biopropan. Innføring bør skje i samråd med transportnæringen, i takt med faktiske muligheter.

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

LOGISTIKK/17. august 2018

Bygger nytt logistikksenter i Hirtshals

Color Line bygger et logistikksenter på totalt 18 000 m2 i Hirtshals. I tråd med Color Lines miljøprofil bygges senteret etter danske standarder og krav der bærekraftige løsninger er prioritert. Det første spadetaket tas fredag, og de første 9 400 m2 av bygget vil stå klare i september 2019. Les hele saken

Til toppen