NTP har store ambisjoner

NTP har store ambisjoner

I Nasjonal Transportplan 2018-2029 finner NLF mange lyspunkter i form av fokus på trafikksikkerhet og helhetlig planlegging. Men forpliktelsene er ikke like sterke som forventet.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- NLF kjemper hardt for å løfte standarden på riksveiene. Det er derfor gledelig å se at regjeringen viderefører ambisjonen fra forrige NTP-periode om at alle riksveier med fartsgrense over 70 km/t skal oppfylle gjeldende krav innen 1. januar 2024, sier administrerende direktør Geir A. Mo.

Han er stort sett fornøyd med innholdet i Nasjonal Transportplan 2018-2029.

Flere NLF-seiere

- Vi har fått gehør for mange viktige kampsaker, som blant annet E16 mellom Stanghelle og Arna. Dette er en av Norges desidert farligste strekninger og her er det bevilget 11 milliarder kroner. Vi kommer nå til å arbeide hardt for å sørge for at tiltakene iverksettes tidligere enn planene legger opp til.

NLF-direktøren trekker også frem E136 Romsdalen, E18 Retvet-Vinterbro, Rv 23 Linnes - E18 og Rv 706 Sluppen bro som viktige prosjekter for lastebilnæringen. Samtlige ble krevd prioritert i NLFs høringssvar til NTP-forslaget, og disse er nå inne i stortingsmeldingen.

En merkelig Oslofjord-prosess

Samtidig stiller Mo spørsmålstegn ved prosessen rundt Oslofjordforbindelsen:

- Det er merkelig at regjeringen ikke er tydeligere på hvilken løsning de velger for kryssing av Oslofjorden. På den ene siden avviser de at de har gått for tunnel, mens på den andre siden er det satt av midler tilsvarende anleggskostnader for bygging av et nytt tunnelløp. Vi har et klart krav om, og forventer også at Stortinget vedtar bro og ikke enda en lovstridig og trafikkfarlig tunnel under fjorden.

Også på E134 er det kommet svært få forpliktelser, til tross for at strekningen er trukket frem som regjeringens hovedvalg mellom øst og vest. Europaveien føyer seg inn i rekken av prosjekter som er nevnt i planen, men som tydelig skyves videre uten økonomiske forpliktelser.

Mindre brukerfinansiering

Et viktig moment for transportnæringen er hvordan strekningene finansieres. Og her begynner bompengereformen som NLF har vært med å skyve frem å gi resultater.

- Når det gjelder veifinansiering er det positivt å lese at bompengeandelen totalt sett vil gå ned i denne NTP-perioden. Det blir spennende å se hvor mye som kommer veibrukerne til gode i form av bomrefusjoner, avslutter Mo.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen