Øker gebyrene for overlast

Øker gebyrene for overlast

Forskriftsendringen ble vedtatt i statsråd 26.8.2016. Forskriftsendringen gjelder fra 1. september 2016.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Økt trafikksikkerhet er en hovedsatsing for regjeringen. Det skal være trygt å ferdes på veien, og de som kjører med for tung last utgjør en fare for andre trafikanter. Det skal ikke lønne seg å spekulere i å laste bilen eller vogntoget for tungt, noe noen kanskje kan bli fristet av når gebyrene er lave. Derfor øker vi nå straffen for å jukse, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Gebyret skal også forhindre økt slitasje på veg og broer som følge av for tung last, og fungere som kompensasjon for den ekstra slitasjen som kjøring med overlast medfører for infrastrukturen. Gebyrene for overlast har stått uendret siden 1988, og har sannsynligvis ikke lenger ønsket preventiv effekt, sier Solvik-Olsen.

De nye gebyrsatsene for totalvekt

Før måtte man betale en flat sats på 250 kroner per 100 kg overlast. Det nye totalvektgebyret vil starte på 450 kroner per 100 kg for de første 5000 kg i overlast, og 700 kroner per 100 kg av det overskytende.

For vogntog blir satsene 450 kroner per 100 kg av de første 10 000 kg i overlast, og 700 kroner per 100 kg av det overskytende.

Nye satser for aksel-, boggi- og trippelboggilast

For aksel-, boggi- og trippelboggilast var satsene på 250 kroner per 100 kg for de første 2000 kg i overlast, og disse øker for hver 2000 kg overlast med henholdsvis 400 kroner, 550 kroner og 650 kroner. Det overskytende over 8000 kg bøtelegges i dag med 750 kroner per 100 kg.

Disse øker nå til 450 kroner per 100 kg for de første 2000 kg. Deretter øker satsene for hver 2000 kg overlast, til henholdsvis 700 kroner, 1000 kroner og 1150 kroner per 100 kg. Det overskytende over 8000 kg gebyrlegges med 1350 kroner per 100 kg.

Når gebyrpliktig overlast er konstatert ved veiing, betales i tillegg et gebyr på kr 2000,-.

Gebyrsatsene skal justeres i henhold til konsumprisindeksen hvert femte år.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen