Posten legger ned kundeservice i Larvik

Posten legger ned kundeservice i Larvik

Posten ønsker å nedbemanne ytterligere, denne gangen i kundeservice. – Nedbemanningen vil føre til flere arbeidsledige, i hovedsak i Larvik, sier tillitsvalgt i YTF PostenBring, Geir Løland.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Posten Norge AS har siden 1998 nedbemannet cirka 20 000 stillinger. Kundeservice i Larvik vil bli lagt ned i løpet av 2017.

Løland er sterkt kritisk til sentraliseringen som foregår i Posten. – Flere av medarbeiderne vil nå flyttes til Oslo. De øvrige som jobber på gulvet vil sannsynligvis bli sagt opp, uten store muligheter for omplassering, sier Løland.

Dette er fordi Posten har inngått en avtale med Postkom om at de ansatte kun skal omplasseres under samme tak.

– Vi mener at man må se hele konsernet som en enhet, slik at utvalgskretsen for omplassering skal bli størst mulig, etter tjenestetidprinsippet, sier Løland.

Konsekvensene av denne avtalen er graverende.

– En på 57 år hos Kundeservice Larvik kan risikere å miste jobben, mens en på omdelingssentralen i Larvik på 30 år får beholde jobben. Dette er fordi de ikke jobber under samme tak, sier Løland.

Et umenneskelig press på de eldre

En utfordring med nedbemanningen som nå foregår er høy alder på de ansatte. – I IA-avtalen som partene er enige om, er målet at vi skal stå lenger i arbeid. Når Posten legger ned hele sentraler og ikke gir tilbud om jobb andre steder i Posten, vil mange som nærmer seg 62 år og AFP kunne stå uten jobb, sier Løland. De som kunne tenke å stå lenger i jobb enn 62 vil også kunne oppleve et utidig press for å gå av med pensjon.

Posten Norge AS er et statlig eid selskap med nesten 500 millioner i overskudd i 2014 og milliardoverskudd i årene før.

– Vi stiller spørsmål ved om det er samfunnsøkonomisk nyttig å nedbemanne og sentralisere i så stor grad. Skal et statlig eid selskap med viten og vilje sende folk på NAV? Det kan ikke være et motiverende signal å sende ut til sine ansatte, avslutter Løland.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen