Posten Norge har etablert Bring Trucking
(Foto: Posten Norge)

Posten Norge har etablert Bring Trucking

For å være konkurransedyktige innen internasjonale transporter og sikre at transportene utføres i tråd med lovverket og konsernets etiske standard, har Posten Norge etablert Bring Trucking i Slovakia.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Stadig mer av vareflyten i samfunnet blir internasjonal. Hovedtyngden av transportene til/fra Norge skjer med utenlandske transportører og sjåfører fra lavkost-land. For å møte kundenes behov, må Bring kunne tilby grenseoverskridende transport på konkurransedyktige vilkår.

Bring Trucking er et veldrevet selskap som følges tett opp av ledelsen og myndighetene. Selskapet ble opprettet blant annet ut fra behovet for å ha kontroll på hele verdikjeden i internasjonale transporter, og derved sikre at transportene utføres i tråd med lovverket og konsernets etiske standard.

– Flere medier og aktører innen transportbransjen gjør vår forretningsvirksomhet til et spørsmål om moral. At Bring Trucking ikke betaler norske lønninger i det slovakiske selskapet er ikke sosial dumping.

– Vi driver en virksomhet med sterk konkurranse i Europa og ingen med norske lønninger kan konkurrere om disse transportene. Sjåførene er ansatt i det slovakiske selskapet på lokale betingelser. De får utbetalt i gjennomsnitt mellom 2000 og 2500 euro (19.000-24.000 kroner) i måneden, som er en kombinasjon av lønn og andre godtgjørelser. Sett med norske øyne er det lav lønn. For sjåførene vet vi at det er den totale godtgjørelsen som vektlegges – og at de kan livnære seg på denne i hjemlandet. Dernest at lønn blir utbetalt som avtalt når den skal.

Utenlandske sjåfører har mulighet til å kjøre innenlandske transporter, såkalt kabotasje. For internasjonale transportører som kjører kabotasjeturer i Norge (dvs. inntil tre turer i løpet av sju dager mens de oppholder seg i Norge) skal sjåførene betales norsk minstelønn for disse turene (iht. Allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei, 1.6.2017). Bring Trucking følger dette regelverket og det er Arbeidstilsynet som fører kontroll. Bring blir hyppig kontrollert og fremlegger dokumentasjon overfor myndighetene.

Kabotasjekjøring

I det norske transportmarkedet utgjør lovlig kabotasjekjøring 4,5 % av transportarbeidet ifølge SSB-tall fra 2016. Posten-konsernet benytter dette i en viss grad, men mindre enn det som er snittet i bransjen. Brings andel kabotasjekjøring utgjør under en prosent av transportoppdragene.

– Vi har høy HMS-standard og opplæring av våre sjåfører. Den siste tiden er det fremkommet opplysninger om at sjåfører i Bring Trucking har fått svarene opplest under en sikkerhetstest. Dette tar vi alvorlig og har meldt fra til det nasjonale arbeidstilsynet om feilen. Vi avslutter samarbeidet med den eksterne kursleverandøren og har bestemt at alle sjåførene skal ta testen på nytt.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen