Regjeringen: ny tilbringertjeneste for los

Regjeringen: ny tilbringertjeneste for los

- Regjeringen gir norsk skipsfart bedre rammebetingelser. Nå har vi effektivisert og konkurranseutsatt den brukerbetalte tilbringertjenesten for los.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Vi foreslår også i statsbudsjettet for 2016 å fjerne losberedskapsavgiften for nærskipsfarten. I sum betyr dette avgiftskutt og effektiviseringsgevinst på over 100 millioner kroner hvert år. Lavere kostnader gjør skipsfarten mer konkurransedyktig, og legger til rette for overføring av mer gods fra vei til sjø.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Kystverket har tildelt Buksér og Berging AS kontrakt om å bringe losmannskap ut til skip. Kontrakten går over 10 år og sparer brukerne av lostjenesten for 250 millioner kroner.

- Regjeringen ga Kystverket i oppgave å konkurranseutsette tilbringertjenesten for å spare kostnader for skipsfartsnæringen. Jeg takker Kystverket for innsatsen med å effektivisere denne viktige tjenesten, og gratulerer brukerne med lavere kostnader, samtidig som sikkerhet og kvalitet i tjenesten er ivaretatt, avslutter samferdselsminister.

Alle ansatte i dagens tilbringertjeneste får tilbud om ny jobb i Buksér og Berging AS. Den eksisterende flåten av losbåter overtas av firmaet. I kontraktsperioden skal det også bygges 10 nye losbåter.

Det er lagt vekt på kvalitet og gode systemer for miljøstyring, energieffektivisering og sikkerhetsstyring i valget av leverandør.

Gods fra vei til sjø

Regjeringen ønsker å overføre mer gods til sjø, og vil styrke sjøtransportens konkurranseevne. Dette vil gi både trafikksikkerhets- og miljøgevinst, ved at betydelig færre tunge lastebiler kjører på norsk vei.

Regjeringen har gjennomført flere tiltak for å tilrettelegge for dette:

  • Reduksjon i avgifter rettet mot sjøtransport (gevinst 86 millioner kroner per år)
  • Konkurranseutsetting av tilbringertjenesten (gevinst 25 millioner kroner per år)
  • Tilrettelegge for økt bruk av farledsbevis (enklere å få utstedt farledsbevis – gir reduserte kostnader for lostjenesten og skipsfartsnæringen)
  • Godsstrategi og tilskuddsordning (i arbeidet med Nasjonal transportplan utarbeides en godsstrategi en inkludert vurdering av en midlertidig tilskuddsordning til bedrifter som velger å overføre gods fra vei til sjø)
  • Nasjonal havnestrategi og tilskuddsordning for havnesamarbeid (i januar 2015 ble det lansert en nasjonal havnestrategi for å utvikle havnene til effektive knutepunkt som er attraktive for næringslivet - en tilskuddsordning for havnesamarbeid ble etablert i 2015 og videreført i budsjettet for 2016)

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen