Seminar i Brussel: Land til sjø er løsningen

Seminar i Brussel: Land til sjø er løsningen

- Skipsfarten har de siste tiårene blitt betydelig mer energieffektiv og denne utviklingen vil vi se fremover også. Likevel er det langt viktigere å flytte mer gods over på kjøl skal vi nå de viktige klimamålene fra COP21, sa Sturla Henriksen i debatt med Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen og Heidi Hiltunen fra EUs klimasekretariat i Brussel.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Norges Rederiforbund og Norges Delegasjon til EU samlet myndigheter og næringslivet til seminar om forventningene til skipsfartens rolle i fremtidige klimatiltak i Brussel 3 mars.

Helgesen la vekt på arbeidet regjeringen har gjort med nedsettelsen av en kommisjon for grønn konkurransekraft, oppfølgingen av maritim strategi og flere satsinger som skal fremme ny teknologi og lavutslipps-skipsfart i Norge.

Henriksen berømmet regjeringen for tiltakene, men la til at utslippene fra transportsektoren må sees under ett. Regionale særordninger kan være til hinder flytting av gods fra land til sjø.

- EU ser helst at man finner løsninger i IMO, ettersom dette er en global næring og at regionale tiltak bør være underordnet dette, sa Hiltunen om behovet for egne løsninger for skipsfarten, og understreket at hun var meget positiv til næringens og partenes konstruktive innspill til det nært forestående møte i MEPC (Marine Environmental Protection Committee i IMO) hvor hun nå for første gang kan håpe på enighet om konkrete tiltak.

På spørsmål fra salen om hvordan skipsfaren kan snu trenden med at gods på vei øker langt mer enn på kjøl svarte Henriksen at det er viktig at myndighetene i Europa reduserer de fiskale og administrative byrdene for skipsfarten, og samtidig legger til rette for utbygging av infrastruktur. Et eksempel som ble trukket opp var skip som går i rute mellom Rotterdam og Gøteborg er påkrevd 12 ulike administrative skjema, mens kun ett skjema er påkrevd for lastebil.

Hiltunen avsluttet med å understreke at de nå ser en annen vilje i IMO for å styrke fremdriften i å bedre rammevilkårene, også på tiltak utover monitorering og rapportering.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen