I en ny rapport ser forskere ved TØI nærmere på hva slags ulemper havnedriften fører med seg, og hvilke samfunnsøkonomiske kostnader som er forbundet med en marginal økning i havnenes aktivitetsnivå.
I en ny rapport ser forskere ved TØI nærmere på hva slags ulemper havnedriften fører med seg, og hvilke samfunnsøkonomiske kostnader som er forbundet med en marginal økning i havnenes aktivitetsnivå. (Bilde: TØI)

Sjøtransport er mest miljøvennlig

Sjøtransport fremstår som mer miljøvennlig enn andre transportmidler selv medregnet eksterne kostander ved havnedrift.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Regjeringen ønsker å tilrettelegge for at mer gods på de lange distansene transporteres på sjø og bane. Dette vil medføre økt aktivitet i norske havner. Ettersom flere av havnene er lokalisert i nærheten av der hvor folk bor kan et økt aktivitetsnivå medføre ulemper for samfunnet, eksempelvis ved støy og utslipp til luft.

I en ny rapport ser forskere ved TØI nærmere på hva slags ulemper havnedriften fører med seg, og hvilke samfunnsøkonomiske kostnader som er forbundet med en marginal økning i havnenes aktivitetsnivå.

Figur: Eksterne kostnader av å frakte «det marginale gjennomsnittstonnet» for stor lastebil, elektrisk godstog og lite stykkgodsskip (2500 BT) mellom Rotterdam og Oslo hvor eksterne kostnader i Oslo havn er inkludert. Kroner per tonn. Figuren har tatt utgangspunkt i figur fra Magnussen m.fl. (2015).
Figur: Eksterne kostnader av å frakte «det marginale gjennomsnittstonnet» for stor lastebil, elektrisk godstog og lite stykkgodsskip (2500 BT) mellom Rotterdam og Oslo hvor eksterne kostnader i Oslo havn er inkludert. Kroner per tonn. Figuren har tatt utgangspunkt i figur fra Magnussen m.fl. (2015). Foto: TØI

Rapporten viser at det er vesentlige eksterne kostnader knyttet til å håndtere gods i havn. Når disse eksterne kostnadene er inkludert i analysen, vil sjøtransport isolert sett framstå som mindre samfunnsøkonomisk lønnsomt. Likevel finner forskerne at sjøtransporten er mer miljøvennlig enn andre transportmidler.

Privatøkonomiske og miljømessige konsekvenser

Rapporten er skrevet i forbindelse med forskningsprosjektet EXPORT. TØI-forskere har, sammen med partnere  studert privatøkonomiske og miljømessige konsekvenser som godshåndtering i havn medfører. Denne type kunnskap er viktig dersom vi skal klare å øke andelen gods på sjø på bekostning av frakt på vei.

Forskerne bruker strekningen Oslo-Rotterdam som en case. Figuren under sammenlikner eksterne kostnader ved frakt på skip, elektrisk tog og lastebil på denne strekningen.

Vi ser at eksterne kostnader i havn – som her i første rekke dreier seg om kostnader ved utslipp til luft i Oslo havn – gir et vesentlig bidrag til eksterne kostnader ved sjøtransport. Samtidig er dette påslaget for lite til å endre rangeringen av transportmidlene.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen