Sørger for bedre kontroll av transportbransjen

Sørger for bedre kontroll av transportbransjen

- Regjeringen ønsker å legge til rette for gode og like vilkår i transportbransjen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Da må vi styrke kontrollen og samarbeidet på tvers av de ulike kontrolletatene slik at blant annet ulovlig kabotasje kommer til livs. Derfor er vi svært positive til rapporten fra Vegdirektoratet, som kommer med konkrete forslag til en bedre og mer effektiv kontroll av transportbransjen, fortsetter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vegdirektoratet la nylig fram en rapport som en oppfølging av et av forslagene til tiltak i Rapport om kabotasje på veg i Norge. Kabotasje er transport hvor en transportør fra en stat driver transport mellom to punkter på territoriet til en annen stat. Den nye rapporten er laget av en arbeidsgruppe som består av representanter fra Arbeidstilsynet, Politiet, Tolletaten, Skatteetaten og Statens vegvesen. I rapporten foreslås det ni tiltak som skal sørge for bedre samarbeid mellom disse etatene.

- Det er viktig å samarbeide på tvers av etater for å sikre at kontroll- og tilsynsarbeidet blir mer effektivt og målrettet og av bedre kvalitet. Det vil føre til flere felles kontroller av bedrifter og arbeidstakere, i tillegg til trafikkontroller av tunge kjøretøy. At informasjon kan deles mellom disse etatene gjør at man for eksempel kan knytte vogntog kontrollert av Statens vegvesen opp mot kontroller Arbeidstilsynet gjennomfører. Da sørger vi for et helhetlig arbeid for å gi aktørene i transportbransjen like vilkår, sier Solvik-Olsen

Rapporten foreslår tre overordnede nivåer for tiltak: Operativt samarbeid mellom etatene, samarbeid om arbeidslivskriminalitet (A-krimsaker) og noen tiltak som vil innebære regelverksendringer. Rapporten er nå oversendt Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet der Samferdselsdepartementet ber om at disse tiltakene vil bli satt i verk/utredet nærmere i tråd med arbeidsgruppens anbefalinger i rapporten.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen