Standardisering skal gi billigere og bedre busser

Standardisering skal gi billigere og bedre busser

I dag stiller den enkelte fylkeskommune egne krav til teknisk utforming av busser. En ny Norsk Standard som skal harmonisere kravene og forenkle anbudsprosessen, ligger nå på offentlig høring til 1. mai.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Seteavstand, gulv- og dørløsninger, størrelse på midtgang, HC-plasser og annet varierer fra fylke til fylke, og busser som kunne vært overtatt og benyttet i andre fylker, må gå i opplag.

- Dagens løsning med ulike krav er verken bra for miljøet eller den offentlige lommeboka. En felles standard er nødvendig og viktig for å bidra til større forutsigbarhet, økt gjenbruk av materiell og lavere produksjonskostnader ved anskaffelse og anbud av materiell, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Forenkler anbudsprosessen

Standarden retter seg spesielt mot myndigheter og private aktører som deltar i anbud for offentlig persontransport med buss. For myndighetene vil standarden være et rammeverk for å begrense særkrav som er fordyrende og unødvendige. Gjennom reduksjon i utvalgskriterier vil standarden redusere kostnader og effektivisere anbudsprosessen og sikre større utnyttelsesgrad av busser og materiell på tvers av regioner. I tillegg setter den krav til miljøvennlige løsninger og energibærere.

Bred representasjon fra bransjen

Standard Norges komité som har utarbeidet forslaget som nå er på høring, er bredt sammensatt med de viktigste aktørene i verdikjeden. Både produsenter, operatører, administrasjonsselskaper, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner er representert.

- I dag kan det være spesifikke krav som avstedkommer at det kan bli over 100 forskjellige bussmodeller. Målet vårt har vært å forenkle ved å redusere antall modeller ned mot 15 varianter. Dette vil bety en stor besparelse ved innkjøp og kostnader inn i et anbud, sier komitéleder Ragnar Krosser i Nettbuss.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen