Styrer mot en fossilfri framtid

Styrer mot en fossilfri framtid

Målet er fossilfri transport. Vegdirektøren vil skru opp tempo og inviterer de store transportaktørene til idédugnad.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Dialog med ledelsen i Tine, Ruter, Posten Bring og Asko står på Vegdirektørens agenda i februar. Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med å redusere miljøulempene fra vegtrafikken.

[factbox id="1"]

Nå har vegdirektøren tatt initiativet til samtaler med store aktørene for å bli orientert om hvilke strategier og miljøtiltak de jobber med. Samtidig inviterer han til innspill om hvilke tiltak de mener Vegvesenet bør tilby for å bidra til utviklingen.

Teknologiskiftet

Ruter jobber målrettet mot å tilby en helt fossilfri kollektivtransport i Oslo og Akershus fra og med 2020. Da tar de all transport over på fornybar energi.

- Bruken av HVO blir bare ett trinn på veien mot noe helt annet. Nå ser vi ingen entydig løsning, men må planlegge for en miks av teknologier. I løpet av tiåret 2020 – 2030 kommer det store teknologiskiftet med elektrifisering av kollektivtrafikken. Vi er forberedt på det, men rekker ikke dit innen 2020, sier Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

HVO er en forkortelse for hydrogenerert vegetabilsk olje.

Busser på biodrivstoff

Ruter har kommet langt i arbeidet med å prøve alternative drivstoff, som biodrivstoff og hydrogen. Biogass er allerede mye brukt i bussene, og med økt produksjon og tilgjengelighet på biogass blir det flere biogassbusser. Biogassen Ruters busser bruker er produsert i regionen av matavfall og kloakk.

[img id="1"]

For å kun kjøre på fornybar energi i 2020 vil biodrivstoff, og spesielt lokalt produsert biogass, utgjøre en stor andel. Samtidig starter innfasingen av batterielektriske busser. Infrastruktur for testing av el-busser skal ifølge Ruter komme i gang i løpet av året. De batterielektriske bussene vil basere seg på lading på endeholdeplasser.

Elektriske busser snart et vanlig syn

Elektriske busser vil sette sitt preg på Oslos gater allerede om fem år, og i 2025 vil om lag en tredjedel av alle bussene være elektriske. Men før kollektivnettet kan gå helt over til elektrisk transport må sannsynligvis flere mellomløsninger prøves ut. Blant annet fordi et elektrifisert kollektivnett krever en annen infrastruktur, sier Ruter-sjefen.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen