TØI studerer trafikkvirkninger av tunnelrehabilitering

TØI studerer trafikkvirkninger av tunnelrehabilitering

Den første juni 2015 starter en fem år lang periode med rehabilitering av vegtunellene i Oslo-område samt endringer i t-banenettet og jernbanesystemet. TØI studerer hvordan trafikantene og næringslivet tilpasser seg.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- De store endringene i transportsystemene kan betraktes som et naturlig eksperiment. Dette gir unike muligheter til å utvikle ny kunnskap om effekter og konsekvenser av slike endringer for befolkningen, næringslivet og miljøet, sier forskningsleder Aud Tennøy ved TØI.

Studien kan også gi nyttig kunnskap om hvordan etatenes avbøtende tiltak og informasjonsstrategier fungerer, og hvordan de kan forbedres.

Prosjektet vil studere hvordan endringene i transportsystemet påvirker reisemønstrene, transportsystemene, trafikantene og gods- og næringstrafikken i hele Oslo.

- I tillegg vil vi undersøke lokale effekter av for eksempel kapasitetsreduksjon i Smestad- og Granfosstunnelen i forbindelse med rehabiliteringen og effekter av  stengning av Østensjøbanen, sier Tennøy.

Prosjektet vil samle inn data om trafikkendringer på riksveier og kommunale veier, passasjertall i kollektivtrafikken og sykkeltrafikk. Informasjon om forsinkelser for bil- og kollektivtrafikk (inkludert taxi-, nærings og godstrafikk), trengsel i kollektivsystemet, støy og luftforurensing på utvalgte punkter vil også samles inn.

Data om trafikantenes reisevaner, opplevd transportkvalitet, opplevd nytte av avbøtende tiltak innhentes gjennom spørreundersøkelser og intervjuer blant trafikanter (på arbeidsplasser). Konsekvenser for næringstrafikken kartlegges gjennom ulike registreringer, spørreundersøkelser og intervjuer med aktører innen godstransport.

Oslo kommune (bymiljøetaten) er formelt ansvarlig for prosjektet, mens Transportøkonomisk institutt har det faglige prosjektansvaret.

Andre deltakere i prosjektet er Akershus fylkeskommune, Ruter AS, NSB, Statens vegvesen Region Øst, Vegdirektoratet, Jernbaneverket, DB Schenker, OsloTaxi og Telenor. Regionalt forskningsfond Hovedstadsområdet har bidratt med hovedtyngden av finansieringen.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen