TØI studerer trafikkvirkninger av tunnelrehabilitering

TØI studerer trafikkvirkninger av tunnelrehabilitering

Den første juni 2015 starter en fem år lang periode med rehabilitering av vegtunellene i Oslo-område samt endringer i t-banenettet og jernbanesystemet. TØI studerer hvordan trafikantene og næringslivet tilpasser seg.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- De store endringene i transportsystemene kan betraktes som et naturlig eksperiment. Dette gir unike muligheter til å utvikle ny kunnskap om effekter og konsekvenser av slike endringer for befolkningen, næringslivet og miljøet, sier forskningsleder Aud Tennøy ved TØI.

Studien kan også gi nyttig kunnskap om hvordan etatenes avbøtende tiltak og informasjonsstrategier fungerer, og hvordan de kan forbedres.

Prosjektet vil studere hvordan endringene i transportsystemet påvirker reisemønstrene, transportsystemene, trafikantene og gods- og næringstrafikken i hele Oslo.

- I tillegg vil vi undersøke lokale effekter av for eksempel kapasitetsreduksjon i Smestad- og Granfosstunnelen i forbindelse med rehabiliteringen og effekter av  stengning av Østensjøbanen, sier Tennøy.

Prosjektet vil samle inn data om trafikkendringer på riksveier og kommunale veier, passasjertall i kollektivtrafikken og sykkeltrafikk. Informasjon om forsinkelser for bil- og kollektivtrafikk (inkludert taxi-, nærings og godstrafikk), trengsel i kollektivsystemet, støy og luftforurensing på utvalgte punkter vil også samles inn.

Data om trafikantenes reisevaner, opplevd transportkvalitet, opplevd nytte av avbøtende tiltak innhentes gjennom spørreundersøkelser og intervjuer blant trafikanter (på arbeidsplasser). Konsekvenser for næringstrafikken kartlegges gjennom ulike registreringer, spørreundersøkelser og intervjuer med aktører innen godstransport.

Oslo kommune (bymiljøetaten) er formelt ansvarlig for prosjektet, mens Transportøkonomisk institutt har det faglige prosjektansvaret.

Andre deltakere i prosjektet er Akershus fylkeskommune, Ruter AS, NSB, Statens vegvesen Region Øst, Vegdirektoratet, Jernbaneverket, DB Schenker, OsloTaxi og Telenor. Regionalt forskningsfond Hovedstadsområdet har bidratt med hovedtyngden av finansieringen.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen