Uber - Beklagelig dom

Uber - Beklagelig dom

Oslo tingrett har i dom av 7/12-15 frifunnet en Uber-sjåfør som fikk bot på kr 8.000 for piratkjøring. Sjåføren var tiltalt for brudd på yrkestransportloven § 41 jf. § 4 første ledd annet punktum. Norges Taxiforbund synes dommen er beklagelig.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Vi minner om at den ikke er rettskraftig, og at dom fra Stavanger tingrett i liknende sak er anket til lagmannsretten.

Tingrettene har i disse to sakene kommet til at lovens ordlyd ikke omfatter formidling av piratvirksomhet via app ettersom dette ikke anses som «offentlig plass» i lovens forstand. Dersom denne fortolkningen mot formodning skulle bli stående, vil det vise at lovgivingen ikke er tilpasset den tid vi lever i. I så fall forventes at lovgiver er seg sitt samfunnsansvar bevisst og endrer regelverket slik denne type piratvirksomhet kan straffes.

Norges Taxiforbund viser i den forbindelse også til at både Stavanger- og Oslo tingrett i aktuelle dommer uttaler at denne type handlinger er straffverdige.

- Den utbredte piratvirksomheten gjør oss bekymret for kundenes sikkerhet og kvaliteten på transporten generelt. I tillegg er den et alvorlig samfunnsproblem og en trussel mot den norske velferdsstaten, sier Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund.

Norges Taxiforbund er ellers av den oppfatning at piratvirksomhet via app etter omstendighetene kan straffes etter yrkestransportloven § 4 første ledd første punktum jf. § 41. Vi viser også her til uttalelse fra Oslo tingrett i den omtalte dom. Norges Taxiforbund forventer at påtamyndigheten tar signalene fra tingretten på alvor og at de innretter sin etterforskning deretter samt benytter den aktuelle bestemmelse som hjemmel ved straffeforfølgning i fremtidige saker.

Etter den nye straffelovens ikrafttredelse 1. oktober 2015 er medvirkning til piratvirksomhet straffbart. Det er å håpe at påtalemyndigheten for fremtiden også benytter seg av dette verktøyet i sitt viktige arbeid med å stoppe/begrense piratvirksomheten.

Slike saker aktualiserer behovet for å revidere yrkestransportlovgivningen. Norges Taxiforbund vil gjerne være en samarbeidspartner og bidragsyter i dette arbeidet.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen