Varestrømmene i Norge kartlagt
(Foto: TØI)

Varestrømmene i Norge kartlagt

Varestrømsmatrisene utgjør et sentralt element i Nasjonal godsmodell, men databasen inneholder mye aktuell informasjon på detaljert nivå som også kan brukes i andre sammenhenger. Matrisene viser all vareflyt regnet i tonn innen og til/fra Norge mellom tilbydersiden og anvendelsessiden.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Matrisene er i hovedsak basert på grunnlagsdata fra 2014, men er kalibrert og validert mot offentlig statistikk for 2016 for å ivareta aktualiteten til varestrømmene og godsmodellen.

Kartene viser konsentrasjon av varestrømmer, målt i tonn etter avsendersone og mottaker-sone i modellen. De største godskonsentrasjonene både for avsendt og mottatt gods er i regionen rundt Oslofjorden, Bergen, Stavanger og Trondheim. Nord for Trondheim er det Mo i Rana og Hammerfest som har de største godsvolumene.

Kartene viser konsentrasjon av gods i Norge etter sted for avsendt gods (venstre) og mottatt gods (høyre). Illustrasjon: TØI

En viktig komponent i den nasjonale godstransportmodellen er varestrømsmatrisene. Disse skal representere all vareflyt regnet i tonn i Norge mellom tilbydersiden, representert ved produsenter, importører og grossister, og anvendersiden representert ved innsatsvarebruk i industri og tjenesteytende næringer, eksport, engros- og detaljhandel. Foreliggende rapport er dokumentasjon på soneinndeling, varegruppering, grunnlagsdata, metodisk fremgangsmåte og validering av arbeidet med å etablere varestrømsmatriser til den nasjonale godsmodellen. En viktig del av datamaterialet som matrisene er basert på, er en undersøkelse av innenriks varestrømmer fra industri og engroshandel (Varestrømsundersøkelsen).

Rapport:
Varestrømmer i Norge – en komponent i Nasjonal godsmodell. Forfatter: Inger Beate Hovi

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

Til toppen