Vegvesenet ønsker mer informasjon om reisemønster i byer og tettsteder
(Foto: Colourbox)

Vegvesenet ønsker mer informasjon om reisemønster i byer og tettsteder

– Vi ønsker en mer effektiv metode for kartlegging av reisemønster og trafikkstrømmer i og gjennom byer og tettsteder.

  • Trafikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Vi har opprettet et prosjekt og for å komme i kontakt med leverandører som kan hjelpe oss med trafikktellinger. Vårt ønske er at prosjektet skal bidra til en mer effektiv metode for kartlegging av reisemønster og trafikkstrømmer i og gjennom byer og tettsteder, sier seniorrådgiver Liesl Hagelberg i Statens vegvesen.

Reisemønster som grunnlag for planlegging

Data om trafikk og reisemønster er et nødvendig grunnlag i vegplanlegging, by- og tettstedsutvikling, bompengeutredninger, samordnet bolig, areal og transportplanlegging, mobilitetsplanlegging og virksomhetsstyring og -planlegging.

– Dagens trafikkregistreringer og reisetidsmålinger gir oss gode data om antall kjøretøy, hastighet og -lengde på kjøretøyene i utvalgte punkt, samt reisetid for biler på utvalgte strekninger, likevel har Statens vegvesen begrenset med data for å kunne besvare følgende spørsmål:

Liesl Hagelberg, Statens vegvesen. Foto: Linda Grønstad
  • Hva er gjennomgangstrafikk?
  • Hva er lokaltrafikk i/gjennom/til byen?
  • Hvordan ser reisemønsteret og reisemiddelfordelingen i byen ut?
  • Hva er faktisk reisetid for ulike trafikantgrupper?

Teknologi gir nye muligheter

– Dagens manuelle metoder for innhenting av data om dette er ressurskrevende og gir oss begrenset mengde data, poengterer Hagelberg. Hun sier at Statens vegvesen er kjent med at det er flere aktører i markedet som kan tilby reisedata samlet inn med automatiske løsninger: Vi ønsker å ta del i teknologiske muligheter og innovasjon og vurderer derfor å invitere til en konkurranse om å levere slike data.

Vi har to mål:

Bruke nye datakilder til å framskaffe data med kjent kvalitet om reisevaner og trafikkmønster i byer og tettsteder.

Effektivisering og redusert ressursbruk.

Hagelberg utdyper at Statens vegvesen ønsker å utvikle en metodikk for innsamling og bearbeiding av data til å analysere rutevalg, reisemiddelfordeling og reisetider for privatbilister, næringstransport, kollektivreisende, gående og syklende. Bedre trafikkdata vil bidra til økt nøyaktighet på transportmodellene og mindre avvik mellom beregnet og faktisk trafikk i nye prosjekter/tiltak.

– Videre har vi mål om at prosjektet skal gi nytte i areal- og transportplanleggingen og samferdselsplanleggingen, uavhengig av forvaltningsnivå og aktører (kommune, fylkeskommune, stat, kollektivselskaper, Nye Veier AS).

Gjennom prosjektet ønsker vi svar på hvordan gjennomgangstrafikken og lokaltrafikken fordeler seg i og rundt byene. Lillehammer er valgt som caseområde i første omgang, avslutter Hagelberg.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

LOGISTIKK/21. mai 2019

Først i Norge med 32 meters vogntog

Schenker AS planlegger som første logistikk selskap i Norge å teste ut vogntog av typen DUO2, med en lengde på 32 meter. Basert på erfaringene med innføring av vogntog på 25,25 meter, som Schenker AS fikk godkjent for prøvedrift, og senere ordinær trafikk, vil selskapet starte med testkjøring på Norske veier med 32 meters vogntog med en kapasitet på 80 tonn. Les hele saken

Til toppen